Παρακολούθηση δραστηριότητας ομίλου

Από
CLIP-00004

Παρακολούθηση δραστηριότητας ομίλου

Ομιλικά Ισοζύγια - Αποτελέσματα με απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών, Ανοικτά υπόλοιπα, Ανάλυση δαπανών, Ομιλικές υποχρεώσεις, Στατιστικά & γραφικά πωλήσεων, Εσοδα ανά σημείο πώλησης ανεξαρτήτως νομικής μορφής, Ομιλικό cash flow, Ενοποίηση νομισμάτων.

CLIP-00004-image1.png