WMS-INT01-4.10.26.2

Από

Entersoft WMS®

Περιεχόμενα

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης 4.10.26.2 του Entersoft WMS. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή όλων των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.

WMS Back Office

Επέκταση στην όψη Απεικόνιση Χωροταξίας ώστε να λαμβάνει υπόψη και στοιχεία χωρητικότητας των θέσεων και των ειδών βάσει του dimensional analysis.

Αιτήματα cross – docking στο στάδιο εξυπηρέτησης 151 – cross docking – υπολογισμός υπολειπόμενης ποσότητας αθροιστικά με το στάδιο εξυπηρέτησης 155 – συλλογή (μόνο για παραστατικά Εντολών Αποστολής).

Module Παρακολούθησης Αποθεμάτων Παραγωγικής Διαδικασίας: δυνατότητα εξαίρεσης ζωνών θέσεων από τη διαδικασία αυτόματων αναλώσεων.

WMS Mobile

Δημιουργία επιπρόσθετων αιτημάτων ανατροφοδοσίας κατά την εισαγωγή αποθέματος σε περιέκτες που συμμετέχουν σε υπάρχοντα ανοιχτά αιτήματα ανατροφοδοσίας πρώτου βήματος.

Επεκτάσεις στο Workflow ταξινόμησης: ασύγχρονη εκτέλεση με νέα παράμετρο στο Config και δυνατότητα εκτύπωσης.

Εξαίρεση δήλωσης διαστάσεων αποθήκης 1 και 2 στα workflows του ESRF

Μεταφορά περιέκτη σε θέση transit στη διαδικασία του 2ου βήματος ανατροφοδοσίας

WMS Touch applications

Επεκτάσεις στο σκανάρισμα σειριακών αριθμών στο packing station

WMS Back Office επεκτάσεις

1.1. Απεικόνιση χωροταξίας – εμφάνιση πληρότητας με βάση τα ογκομετρικά στοιχεία

Στην Απεικόνιση χωροταξίας (Μενού > Χωροταξία > Απεικόνιση χωροταξίας) ο υπολογισμός της πληρότητας ανά θέση γινόταν με βάση τα όρια χωρητικότητας ανά τύπο περιέκτη ή μονάδα μέτρησης συσκευασίας εάν και εφόσον αυτά έχουν οριστεί στο προφίλ της θέσης.

Στην παρούσα έκδοση, επεκτάθηκε ο τρόπος υπολογισμού της πληρότητας της θέσης (σε επίπεδο όγκου) με βάση τα ογκομετρικά στοιχεία (dimensional analysis) των υποσυσκευασιών/περιεκτών του αποθέματος και της θέσης. Στην περίπτωση που έχουν οριστεί τα ογκομετρικά στοιχεία σε διαφορετικές φυσικές μονάδες μέτρησης, η όψη κάνει την μετατροπή αρκεί να υπάρχει σχέση μεταξύ των φυσικών μονάδων μέτρησης στον πίνακα Μετατροπή Φυσικών Μονάδων Μέτρησης (Παραμετροποίηση > Διαχείριση Αποθηκών > Μετατροπή Φυσικών ΜΜ).

Στο νέο κριτήριο της όψης Πληρότητα δίνεται η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης της συγκεκριμένης πληροφορίας είτε με βάση την ποσότητα (δηλαδή, με τα όρια χωρητικότητας στο προφίλ της θέσης) είτε με βάση τον όγκο (δηλαδή, τον όγκο από τον dimensional analysis των υποσυσκευασιών και της θέσης). Αντίστοιχα εμφανίζεται και η πληρότητα στην Απεικόνιση.

WMS-INT01-4.10.26.2-image1.png

1.2. Διαχείριση υπολειπόμενης ποσότητας στο στάδιο του Cross – docking

Στην παρούσα έκδοση έγινε μία επέκταση που αφορά κυρίως σε διόρθωση της προϊοντικής συμπεριφοράς όταν στον τύπο αιτήματος cross - docking (και κατά συνέπεια και στον τύπο ενέργειας) έχει δηλωθεί ως στάδιο εξυπηρέτησης το default, δηλαδή το 151-Cross docking.

Συγκεκριμένα, η ανοιχτή ποσότητα της γραμμής του παραστατικού στην φάση του 151-cross-docking πλέον αθροίζεται στην ανοιχτή ποσότητα στην φάση του 155- συλλογή. Ως ανοιχτή ποσότητα γραμμής στο πλαίσιο της δημιουργίας αιτημάτων ορίζεται:

Ανοιχτή ποσότητα γραμμής = ποσότητα γραμμής – αιτηθείσα

Με βάση τις εκπληρώσεις αιτήματος/παραστατικού.

Ο ανωτέρω υπολογισμός γίνεται ανά στάδιο εξυπηρέτησης – φάση κατά τη δημιουργία αιτημάτων μέσω της διαδικασίας Ενεργοποίηση διαχείρισης στο WMS και αφορά σε όλα τα αιτήματα. Η συγκεκριμένη επέκταση εξαιρεί από αυτόν τον υπολογισμό την φάση του cross-docking η οποία, στο πλαίσιο των αποστολών, νοείται ως «ενιαία» φάση με αυτή της συλλογής.

Η επέκταση αυτή ήταν αναγκαία ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί διακριτά η φάση της συλλογής και του cross-docking ανά γραμμή ΕΑΠ, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να υπολογιστεί αθροιστικά η ανοιχτή ποσότητα της γραμμής και να μη δημιουργείται αίτημα cross-docking για όλη την ποσότητα της γραμμής παρόλο που μέρος της ποσότητάς της μπορεί να έχει ήδη ικανοποιηθεί από αίτημα συλλογής.

WMS-INT01-4.10.26.2-image2.png

Η επέκταση αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς υπήρχε αδυναμία κάλυψης της απαίτησης εάν ο τύπος αιτήματος του cross docking δεν άλλαζε από το default 151 στάδιο σε 155. Η επέκταση είναι διαθέσιμη στο hotfix της 5.0.4.1, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνονται και διορθώσεις που αφορούν στην εκτέλεση του cross-docking από το RF οι οποίες βασίζονταν λανθασμένα στην παραδοχή ότι το στάδιο εξυπηρέτησης του cross-docking είναι η συλλογή.

Τέλος, τονίζεται ότι η επέκταση καλύπτει όλα τα use cases δημιουργίας cross-docking αιτημάτων, δηλαδή και μέσω της ενεργοποίησης παραλαβών και όχι μόνο αυτό του opportunistic cross-docking το οποίο εκτελείται μέσω της διαδικασίας δρομολόγησης.

Δυνατότητα εξαίρεσης ζωνών θέσεων από τη διαδικασία αυτόματων αναλώσεων

Ζητήθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης θέσεων από τη διαδικασία της αυτόματης ανάλωσης στο module της Παρακολούθησης αποθεμάτων παραγωγικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι η αυτόματη ανάλωση ενεργοποιείται σε επίπεδο application – RF & Kiosk - για συγκεκριμένους τύπους ειδών (π.χ. ημιέτοιμο, προϊόν, κ.ο.κ).

Οι θέσεις που πρέπει να εξαιρεθούν από την αυτόματη ανάλωση θα πρέπει να έχουν κωδικό ζώνης αυτόν που δηλώνεται στην νέα παράμετρο εταιρείας:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png WMS_EXCLUDED_ZONES_FROM_AUTOMATIC_CONSUMPTION
WMS Παράμετρος Εταιρείας

Για παράδειγμα, μπορεί να οριστεί ως κωδικός ζώνης εξαίρεσης ο «00» που ανήκει στον τύπο ζώνης 0 – άλλο, ώστε μία θέση που είναι θέση ανάλωσης με τύπο ζώνης 12 – ανάλωση, να εξαιρείται από την αυτόματη ανάλωση εάν αποκτήσει και τον κωδικό ζώνης 00.

Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη στα hotfix των 5.0.4.0, 5.0.4.1 & 4.10.26.1.

WMS Mobile επεκτάσεις

Δημιουργία επιπρόσθετων αιτημάτων ανατροφοδοσίας σε υπάρχοντες περιέκτες

Στην περίπτωση που ένας περιέκτης μετέχει σε ανοιχτό αίτημα ανατροφοδοσίας πρώτου/μονού βήματος δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας επιπρόσθετων αιτημάτων ανατροφοδοσίας κατά την προσθήκη αποθέματος είτε σε επίπεδο ποσότητας είτε σε επίπεδο είδους και διαστάσεων είδους. Στόχος της λειτουργικότητας είναι να διευκολύνει τη διαδικασία της ανατροφοδοσίας ολόκληρου περιέκτη σε περίπτωση που έχει μεταβληθεί το απόθεμά του μετά από τη δέσμευσή του. Επί της ουσίας η λειτουργικότητα αφορά σε ενέργειες προσθήκης υπολοίπου, καθώς δεν επιτρέπεται μεταβολή ή αφαίρεση υπολοίπου όταν αυτό είναι δεσμευμένο.

Η λειτουργικότητα προϋποθέτει:

  • Την ενεργοποίηση της νέας παραμέτρου εταιρείας:
https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png WMS_UPDATE_CONTAINER_REPL_REQS_ON_STOCK_CHANGE
WMS παράμετρος εταιρείας
  • Την απενεργοποίηση της παραμέτρου «Απαγόρευση μεταβ. αποθέματος σε περιέκτες αιτημάτων ανατροφοδοσίας» στον Τύπο Ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι από default είναι απενεργοποιημένη η παράμετρος.

WMS-INT01-4.10.26.2-image4.png

Η λειτουργικότητα λαμβάνει χώρα:

  • Κατά τη διαδικασία αποθήκευσης της ενέργειας που μεταβάλλει (προσθέτει) υπόλοιπο στον περιέκτη. Σε αυτό το σημείο ελέγχεται εάν το υπόλοιπο του περιέκτη διαφέρει από το άθροισμα των ανοιχτών ποσοτήτων των αιτημάτων είδους που αφορούν τον περιέκτη αρκεί αυτά τα αιτήματα να είναι σε φάση ανατροφοδοσίας πρώτου/μονού βήματος και να διαχειρίζονται ποσότητα (δηλαδή, να δεσμεύουν).
  • Κατά το σκανάρισμα (επιβεβαίωση) του περιέκτη στην εκτέλεση ανατροφοδοσίας πρώτου βήματος. Σε αυτό το σημείο ελέγχονται τα αιτήματα ανατροφοδοσίας πρώτου/μονού βήματος που δε διαχειρίζονται ποσότητα (δηλαδή, δε δεσμεύουν) και εφόσον το άθροισμα των ανοιχτών ποσοτήτων τους (ανά είδος) διαφέρει από αυτό του περιέκτη, δημιουργούνται επιπρόσθετα αιτήματα στον τύπο αιτήματος που δε δεσμεύει.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/edit.png Παράδειγμα

Έστω ότι κατά τη διαδικασία δρομολόγησης δεσμεύεται ολόκληρο το περιεχόμενο της παλέτας προς ανατροφοδοσία με τα εξής αιτήματα 1ου βήματος:

WMS-INT01-4.10.26.2-image6.png

Στην συνέχεια, προστίθεται στο υπόλοιπο της παλέτας με κινήσεις τύπου STKIN ή SMOV το εξής υπόλοιπο:

FF14 – 5 ΤΕΜ για την παρτίδα 111 άρα σύνολο υπολοίπου 15 ΤΕΜ σε είδος/παρτίδα/παλέτα/θέση

FF14 – 2 ΤΕΜ για την παρτίδα 222

FF01 – 7 ΤΕΜ για την παρτίδα 0610

FF13 – 2 ΤΕΜ για την παρτίδα 111

Το αποτέλεσμα είναι ότι κατά την κίνηση εισαγωγής αποθέματος δημιουργούνται επιπλέον αιτήματα, ενώ για το είδος FF14 και την παρτίδα 111 ενημερώνεται η ποσότητα του υπάρχοντος αιτήματος από 10 σε 15 ΤΕΜ.

WMS-INT01-4.10.26.2-image7.png

Δε δημιουργούνται εκπληρώσεις με το παραστατικό για τις ποσότητες/είδη που προστίθενται. Δεν μπορεί επίσης να αφαιρεθεί ποσότητα από τον περιέκτη – κάτι που ούτως ή άλλως ίσχυε εξ αρχής καθώς το υπόλοιπό της ήταν δεσμευμένο.

Στην εκτέλεση της ανατροφοδοσίας 1ου βήματος για την παλέτα, επειδή η ποσότητα των αιτημάτων είδους ισούται με την ποσότητα του περιέκτη που σκάναρεται, το σύστημα καταλαβαίνει ότι πρέπει να μεταφέρει όλη την παλέτα χωρίς να ζητήσει από τον χρήστη να επιβεβαιώσει τα περιεχόμενά της.

Επεκτάσεις στο Workflow Ταξινόμησης

Με την ενεργοποίηση της κάτωθι παραμέτρου στο ESRF Config αρχείο:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png AsyncStaging
Common

Το workflow της ταξινόμησης εκτελείται ασύγχρονα, με αποτέλεσμα την βελτίωση στην ταχύτητα δημιουργίας των ενεργειών ταξινόμησης και των αιτημάτων φόρτωσης.

Λόγω του ότι τα transactions εκτελούνται ασύγχρονα, δεν εμφανίζονται στον χρήστη μηνύματα που προκύπτουν από domain ελέγχους, με αποτέλεσμα να μην είναι προφανές στον χρήστη του RF εάν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ή όχι η εκτέλεση της ενέργειας. Ο μόνος έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται, με σχετικό μήνυμα, είναι ο έλεγχος της ακεραιότητας του περιέκτη στην Αποστολή – όταν, δηλαδή, στην πολιτική ελέγχου διακίνησης του περιέκτη που γίνεται staging έχει οριστεί ο αντίστοιχος έλεγχος.

WMS-INT01-4.10.26.2-image8.png

WMS-INT01-4.10.26.2-image9.pngΓια να πραγματοποιηθεί επιτυχώς ο έλεγχος απαιτείται η συμπλήρωση του SSCC προορισμού «νωρίς» στο flow. Αν συμπληρωθεί, τότε δεν θα ζητηθεί η συμπλήρωσή του στο τέλος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται επιπλέον enter από τον χρήστη στην περίπτωση που δεν επιθυμείται παλετοποίηση κατά το staging. Υπενθυμίζεται ότι ο περιέκτης προορισμού, εφόσον έχει υπόλοιπο, θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση τύπου αποστολής, διαφορετικά προκύπτει μήνυμα ελέγχου.

Επιπλέον, εάν σκαναριστεί δύο φορές ο ίδιος περιέκτης τότε προκύπτει μήνυμα ελέγχου: «Ο περιέκτης είναι ταξινομημένος».

Τέλος, δόθηκε δυνατότητα κλήσης εκτύπωσης στο Worfklow ταξινόμησης.

Τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα και στο hotfix της 5.0.4.1.

Απαιτείται επικαιροποίηση του .\CSRF\Staging.xaml αρχείου.

Εξαίρεση δήλωσης διαστάσεων είδους

Πρόκειται για οριζόντια λειτουργικότητα που αφορά στη μη δήλωση τιμής διαστάσεων σε όλα τα ESRF workflows παρόλο που το είδος τις παρακολουθεί και παρόλο που δεν έχει ενεργοποιηθεί απαλοιφή διαστάσεων στο σύστημα αποθήκευσης της θέσης.

Η λειτουργικότητα ενεργοποιείται με την νέα παράμετρο στο ESRF Config όπου δηλώνονται σε comma separated list οι διαστάσεις που πρέπει να εξαιρεθούν:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png DimsToExclude
Common

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Σημείωση

Η λειτουργικότητα προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κανόνα ανάθεσης των τιμών των διαστάσεων που παρακολουθούνται, διαφορετικά θα υπάρξει σφάλμα κατά την αποθήκευση της ενέργειας. Ο κανόνας ανάθεσης εξαρτάται από τις εκάστοτε απαιτήσεις υλοποίησης για αυτό και δεν υπάρχει προϊοντική πρόταση επ’ αυτού.

Μεταφορά περιέκτη σε θέση transit στη διαδικασία του 2ου βήματος ανατροφοδοσίας

Η επέκταση καλύπτει την ανάγκη μεταφοράς του αποθέματος του περιέκτη σε θέση τύπου transit όσο αυτή «μοιράζεται» σε θέσεις συλλογής κατά την εκτέλεση του 2ου βήματος ανατροφοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία των δεσμεύσεων δεν θεωρεί ως υπαρκτό και διαθέσιμο το υπόλοιπο του περιέκτη όσο αυτό είναι σε μεταφορά.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας απαιτείται η ενεργοποίηση της νέας ESRF Config παραμέτρου:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png REPL_ENABLE_PALLET_INTRANSIT
Ανατροφοδοσία

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει έστω μία ενεργή θέση Transit στην εγκατάσταση.

Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας του 2ου βήματος ανατροφοδοσίας, γίνεται μεταφορά του υπολοίπου του περιέκτη με κίνηση ενδοδιακίνησης τύπου SMOV από την θέση buffer σε θέση transit. Ταυτόχρονα ενημερώνεται η θέση «από» των αιτημάτων 2ου βήματος στην θέση «transit».

Στο κάτωθι Print screen φαίνονται οι ενέργειες ενδοδιακίνησης από buffer προς κενή θέση (άρα εξορισμού στην transit).

WMS-INT01-4.10.26.2-image11.png

Στο κάτωθι print screen φαίνονται τα ενημερωμένα αιτήματα ανατροφοδοσίας 2ου βήματος με νέα θέση «από» την transit.

WMS-INT01-4.10.26.2-image12.png

Για όσα είδη «περισσεύουν» μετά το μοίρασμα των περιεχομένων του περιέκτη στις θέσεις συλλογής, πρέπει να δηλωθεί τελική θέση στο τέλος του flow ανατροφοδοσίας.

WMS-INT01-4.10.26.2-image13.png

Εάν δε δηλωθεί θέση και βγει ο χρήστης με ESC από το flow, τότε θα πρέπει να γίνει ενδοδιακίνηση από transit σε θέση προορισμού από το Use case Ενδοδιακίνηση παλετών, κιβωτίων και υποσυσκευασιών στην όψη των Τρέχοντων υπολοίπων.

WMS-INT01-4.10.26.2-image14.pngΔεν υπάρχει δυνατότητα ενδοδιακίνησης από το RF από θέση transit προς το παρόν καθώς υπάρχει έλεγχος ο οποίος αφορά στην αποφυγή λαθών όταν ο περιέκτης βρίσκεται σε θέση transit λόγω μη ολοκληρωμένων ενεργειών.

Packing station: δυνατότητα αυτόματης ανάθεσης σειριακών αριθμών βάσει script

Στο Packing Station, εάν κατά το σκανάρισμα σειριακού αριθμού δηλωθεί ποσότητα > 1 δόθηκε η δυνατότητα μέσω vb script (με την χρήση του ESGOScript) να οριστεί λογική με την οποία η εφαρμογή υπολογίζει τους υπόλοιπους σειριακούς αριθμούς και τους αναθέτει αυτόματα στην ενέργεια κιβωτιοποίησης χωρίς επιβεβαίωση.

Η λειτουργικότητα είναι κοινή τόσο για εγκαταστάσεις που παρακολουθούν υπόλοιπο στους σειριακούς αριθμούς όσο και για εγκαταστάσεις με χαλαρή διαχείριση. Προϋπόθεση να μην υπάρχουν οι σειριακοί αριθμοί στα αιτήματα κιβωτιοποίησης, με άλλα λόγια να μην έχει προηγηθεί σκανάρισμα στη συλλογή.

Η λειτουργικότητα δε δημιουργεί σειριακούς αριθμούς αν δεν υπάρχουν, ανεξαρτήτως εάν στην παράμετρο στο ICP των ειδών έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα δημιουργίας σειριακών. Αν δεν υπάρχει ο σειριακός που αυτόματα προκύπτει από την λογική που περιγράφεται στο script τότε προκύπτει ανάλογο μήνυμα και σταματά η διαδικασία.

WMS-INT01-4.10.26.2-image15.png Παραμετροποίηση
  • Δημιουργία Script – ορισμός κανόνα αυτόματης επιλογής σειριακού αριθμού είτε βάσει UDF του είδους είτε βάσει πεδίου της όψης αιτημάτων κιβωτιοποίησης (στο packing station)
  • Δήλωση του script στη νέα παράμετρο στο WMS.xml:

<add key="SerialNumberAutoIncrementScriptCode" value="" />

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/edit.png Παράδειγμα

Στο παρακάτω παράδειγμα script η λειτουργικότητα ενεργοποιείται όταν στο Flag3 του είδους είναι ενεργοποιημένο.

WMS-INT01-4.10.26.2-image16.png

Παρατίθεται αντίστοιχο παράδειγμα script με βάση πεδίο της όψης αιτήματα κιβωτιοποίησης.

WMS-INT01-4.10.26.2-image17.png


PDF Version