Κατηγορία:ERPBG VERSION

Από

Entersoft Business Suite - Bulgaria (BG)

business_suite.jpg

Entersoft Business Suite е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Entersoft Business Suite® поддържа едновременна работа на множество дружества и тяхното проследяване в различни бизнес измерения в единна база данни. Получавате унифицирани дашборди и BI анализи за цялостната дейност на организацията от единен източник – в реално време и без никакво забавяне.

Entersoft Business Suite® можете да автоматизирате и ускорите корпоративните дейности, да оптимизирате процесите, да намалите разходите и да осигурите навременни и ефективни информирани решения. Цялостен бизнес софтуер, който подпомага бизнес плановете и стратегическия ви растеж. Съвременен, гъвкав и с възможности за надграждане, той ви дава възможност бързо и ефективно да реагирате на промените, за да засилите конкурентното си предимство.ERP системата на Entersoft Business Suite® координира и разпределя информационните потоци в организацията, осигурявайки достъп базиран на роли до информацията и бизнес процесите, както и множество сценарии, основани на най-добри практики които увеличават продуктивността и конкурентоспособността. Подробните отчети, дашборди и BI (Business Intelligence) анализи в реално време, основани на единен източник на истина, водят до значително по-добро вникване в бизнес информацията и взимане на по-добри решения.

For more information please follow the link [Entersoft Business Suite]

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει αυτή τη στιγμή έγγραφα ή πολυμέσα.