2020 ApplicationForms

Από

Entersoft Business Suite® | Entersoft Expert® | Entersoft CRM® | Entersoft WMS®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων

Φόρμες διαχείρισης

 • Ενοποίηση και αναβάθμιση πληροφοριών και ιστορικού εγγραφής
 • Αναβάθμιση control εικόνας
 • Ανανεωμένη υποστήριξη ad hoc υπολογισμών σε αριθμητικά πεδία
 • Ανανέωση διαλόγων και επιλεγμένων φορμών framework & εφαρμογών

Entersoft Retail

 • Ουσιαστική αναβάθμιση του UI / UX της touch εφαρμογής Entersoft Retail

Παραμετροποίηση

 • Αισθητική απλοποίηση
 • Δυνατότητα αναζήτησης παραμέτρων εταιρείας βάσει αναγνωριστικού (ParamID) και τιμής (PVal)

Φόρμα διαχείρισης

Στην πλειοψηφία τους, οι φόρμες διαχείρισης έχουν διατηρηθεί ως προς τη δομή τους ως είχαν. Όμως εμπλουτίστηκαν συγκεκριμένα components και controls καθώς και προστέθηκαν μία σειρά από ενδιαφέρουσες δυνατότητες.

Πληροφορίες και ιστορικό εγγραφής

Οι πληροφορίες εγγραφής και το ιστορικό εγγραφής ενοποιήθηκαν και ανανεώθηκε το UI τους.

2020 ApplicationForms-image1.png

Η φόρμα του ιστορικού μιας εγγραφής είναι διαθέσιμη στο υπομενού των Πληροφοριών 2020 ApplicationForms-image2.pngτων φορμών διαχείρισης:

2020 ApplicationForms-image3.png

Περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών των προηγούμενων 2 διακριτών διαλόγων και επιπρόσθετα την φωτογραφία και το όνομα χρήστη. Με κλικ στον Κωδικό – όνομα χρήστη ανοίγει η φόρμα διαχείρισης χρήστη, εφόσον βέβαια ο τρέχων login χρήστης έχει το σχετικό δικαίωμα.

Control Εικόνας

Το control διαχείρισης και εμφάνισης εικόνας αναβαθμίστηκε. Απέκτησε ανανεωμένο δεξί κλικ μενού με δυνατότητες εισαγωγής ή επεξεργασίας εικόνας, από όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια φωτογραφία από τον δίσκο του ή να κάνει επικόλληση (paste) κάποια, μέσω ενός βασικού Interface επεξεργασίας εικόνας. Ακόμη παρέχεται δυνατότητα για άμεση λήψη φωτογραφίας από κάμερα, αν υπάρχει συνδεδεμένη.

Επίσης, απέκτησε μια επιπλέον δυνατότητα, αυτή της εμφάνισης της εικόνας-φωτογραφίας, όπως είναι αποθηκευμένη στη ΒΔ.

Τεχνικές πληροφορίες
Στον Form Designer απέκτησε ιδιότητα για άμεση προβολή εικόνας (IsPicturePreviewable), για εφαρμογή mask (MaskType, κύκλος ή τετράγωνο) κ.α..

2020 ApplicationForms-image5.png

2020 ApplicationForms-image6.png

Adhoc υπολογισμοί σε αριθμητικά πεδία - ESDecimal

Στην προηγούμενη γενιά EBS πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα ίσον = σε ένα αριθμητικό πεδίο (control) ή κελί ενός Grid, υπήρχε η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μία σειρά βασικών αριθμητικών πράξεων, να υπολογιστεί το αποτέλεσμα και, τελικώς, να εμφανιστεί στην θέση των υπολογισμών.

Η δυνατότητα αυτή ανανεώθηκε (αντικαταστάθηκε το control) και πλέον πατώντας τον χαρακτήρα = εμφανίζεται Calculator, ο οποίος μας δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Οι πράξεις μπορούν να γίνουν είτε με το πληκτρολόγιο είτε με την βοήθεια του mouse.
 • Με το πλήκτρο <enter> ο Calculator κλείνει και μεταφέρει την υπολογισμένη τιμή στο control / κελί του grid.
 • Με το πλήκτρο <escape> κλείνει και αναιρεί οποιονδήποτε υπολογισμό, διατηρώντας την προηγούμενη τιμή του control / κελιού.

2020 ApplicationForms-image7.png

Οι υπολογισμοί γίνονται χρησιμοποιώντας τη μάσκα που έχει δηλωθεί για το control (π.χ. σύμβολο, δεκαδικά ψηφία κ.λπ.).

Ανανέωση φορμών, διαλόγων-μηνυμάτων

Μία σειρά framework οθονών και διαλόγων ανανεώθηκαν. Για παράδειγμα, η φόρμα του χρήστη και της χρονο-προγραμματισμένης εργασίας, το About της εφαρμογής, οι διάλογοι επιβεβαίωσης, ενημέρωσης εξέλιξης εργασίας, προειδοποίησης, αναφοράς προβλήματος, αναμονής κοκ, η αποστολή εσωτερικού μηνύματος. Παρακάτω ακολουθούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

Μηνύματα εφαρμογής

2020 ApplicationForms-image8.png 2020 ApplicationForms-image9.png

2020 ApplicationForms-image10.png 2020 ApplicationForms-image11.png

2020 ApplicationForms-image12.png

Ειδικά για τον διάλογο παρακολούθησης προόδου εκτέλεσης εργασιών (task feedback) οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στις εξής βελτιώσεις:

2020 ApplicationForms-image13.png

 • Ο καθορισμός συχνότητας ενημέρωση άλλαξε σε ένα απλούστερο κουμπάκι με το ακόλουθο εικονίδιο: 2020 ApplicationForms-image14.png
 • Η αποθήκευση του αρχείου σφαλμάτων, ειδοποιήσεων και πληροφοριών (ETL) είναι διαθέσιμη άμεσα επί του διαλόγου, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα της καταγραφής των γεγονότων, μέσω του: 2020 ApplicationForms-image15.png
 • Ομοίως και η αποστολή του αρχείου σφαλμάτων, ειδοποιήσεων και πληροφοριών, μέσω του: 2020 ApplicationForms-image16.png
 • Στη λίστα με την καταγραφή των γεγονότων υπάρχουν τρία state buttons προκειμένου να διευκολυνθεί ο χρήστης στον εντοπισμό π.χ. μόνο των σφαλμάτων. Στην επόμενη εικόνα, για παράδειγμα, έχει επιλεχθεί να είναι ορατά μόνο τα σφάλματα.

Προγραμματισμένες εργασίες

2020 ApplicationForms-image17.png

Διαμόρφωση προφίλ επικοινωνίας

Σημειώνεται ότι, πέρα από την αναδιοργάνωση της φόρμας, προστέθηκε κουμπί αποκάλυψης κωδικού στο password των ρυθμίσεων email / SMTP. Το κουμπί εμφανίζεται ΜΟΝΟ κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού και όχι σε αποθηκευμένα passwords, για προφανείς λόγους ασφαλείας.

2020 ApplicationForms-image18.png

Εσωτερικό μήνυμα

2020 ApplicationForms-image19.png

Σχετικά με την εφαρμογή

2020 ApplicationForms-image20.png

Φόρμα διαχείρισης χρήστη

2020 ApplicationForms-image21.png

Σημειώσεις

2020 ApplicationForms-image22.png

Σχετικά έγγραφα

Το η εμφάνιση λίστας (List view) & όσο και η εμφάνιση καρτών (Card view) ανανεώθηκαν προκειμένου να συμβαδίζουν με τη σύγχρονη αισθητική του νέου User Interface.

2020 ApplicationForms-image23.png

2020 ApplicationForms-image24.png

Ανανέωση φορμών εφαρμογών

Παράλληλα ανανεώνονται και μία σειρά (στατικών) φορμών της εφαρμογής. Ακολουθεί μία λίστα με ενδεικτικά παραδείγματα:

Μεταβάσεις

2020 ApplicationForms-image25.png

2020 ApplicationForms-image26.png

2020 ApplicationForms-image27.png

Απεικόνιση μεταβάσεων

2020 ApplicationForms-image28.png

Επανυπολογισμός αντιστοιχίσεων

2020 ApplicationForms-image29.png

Ανάλυση διαστάσεων σε παραστατικό: Χρώμα – Μέγεθος

2020 ApplicationForms-image30.png

Μαζική τροποποίηση περιεχομένων συνταγών

2020 ApplicationForms-image31.png

Οδηγός πόρων

2020 ApplicationForms-image32.png

Αναπροσαρμογή τιμών πώλησης

2020 ApplicationForms-image33.png

Entersoft Retail

Ουσιαστική αναβάθμιση του UI / UX της touch εφαρμογής Entersoft Retail. Ακολουθούν ενδεικτικά print screens.

Login οθόνη

Ανανεώθηκαν τα πλήκτρα και το πληκτρολόγιο και υλοποιούνται δυνατότητες προσαρμογής background με εικόνα που ανταποκρίνεται στο business της εκάστοτε εγκατάστασης.

2020 ApplicationForms-image34.png

2020 ApplicationForms-image35.png

Το περιβάλλον του ES Retail

Αισθητική αναβάθμιση του Ribbon menu και της Status bar. Υποστήριξη δυνατότητας να γίνεται είσοδος στην εφαρμογή χωρίς να ανοίγει υποχρεωτικά η φόρμα παραστατικού (ES00RetalParams.xml | START_UP_DOCUMENT_ID = 0).

2020 ApplicationForms-image36.png

Ενδεικτικές οθόνες

Με τη νέα αισθητική που προκύπτει μέσω της αξιοποίησης της επέκταση του ESToolbar control και του νέου Image Repository.

2020 ApplicationForms-image37.png

2020 ApplicationForms-image38.png

2020 ApplicationForms-image39.png2020 ApplicationForms-image40.png

2020 ApplicationForms-image41.png

Οθόνη κλειδώματος

2020 ApplicationForms-image42.png

Παράμετροι αυτοματισμών

Αναβαθμίστηκε το UI των παραμέτρων αυτοματισμών μέσω της υιοθέτησης του 2020 στυλ. Ακολουθούν παραδείγματα:

 • Με wizard παραμέτρων

2020 ApplicationForms-image43.png

 • Με wizard παραμέτρων & παραμέτρους για προχωρημένους ή και κατηγορίες παραμέτρων

2020 ApplicationForms-image44.png

 • Τυπικές παράμετροι αυτοματισμού

2020 ApplicationForms-image45.png

Η παραμετροποίηση

Στην παραμετροποίηση έγιναν περιορισμένης κλίμακας αισθητικές επεμβάσεις. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα για χρήση της γραμμής άμεσου φιλτραρίσματος για αναζήτηση στις τιμές των παραμέτρων και προστέθηκε στήλη με το ID των παραμέτρων, ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση και με το ID της παραμέτρου.

2020 ApplicationForms-image46.png

2020 ApplicationForms-image47.png


PDF Version