2020 DecisionCards

Από

Entersoft Business Suite® | Entersoft Expert® | Entersoft CRM® | Entersoft WMS®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων

Νέοι τρόποι απεικόνισης πληροφορίας

 • Αυτόματα διαθέσιμοι για μία σειρά βασικών οντοτήτων.
 • Ανανέωση και εμπλουτισμός της Επισκόπησης σε όψεις και φόρμες
 • Timeline
 • Scorecards
 • Gantt chart
 • Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τρόπων απεικόνισης πληροφορίας σε dashboards

Νέοι τρόποι απεικόνισης πληροφορίας

Επισκόπηση

Η επισκόπηση (preview) είναι προϋπάρχουσα δυνατότητα που, στην έκδοση αυτή, εμπλουτίζεται με τον χάρτη και την φωτογραφία και αναβαθμίζεται σε όρους UI.

2020 DecisionCards-image1.png

Υπενθυμίζεται ότι η πληροφορία που εμφανίζεται στην επισκόπηση διαμορφώνεται από την Preview όψη της σχετικής οντότητας.

Αν η όψη αυτός συμπεριλαμβάνει και την γεωγραφική τοποθεσία (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) εμφανίζεται το πλήκτρο2020 DecisionCards-image2.png. Αν επιπλέον έχει δηλωθεί έγκυρο κλειδί στην επιλεγμένη χαρτογραφική υπηρεσία, στις παραμέτρους εταιρείας, ο χάρτης εμφανίζεται αυτόματα ανοιχτός. Ο χάρτης είναι διαδραστικός και παρέχει δυνατότητες για μετακίνηση ή zoom in / out. Αντίστοιχα, η εμφάνιση της φωτογραφίας προϋποθέτει την ύπαρξης σχετικής Image κολώνας στην Preview όψη. Μέσω του πλήκτρου 2020 DecisionCards-image3.pngδίδεται η δυνατότητα της επεξεργασίας της όψης, αν αυτό είναι επιθυμητό. Τέλος, μέσω του πλήκτρου 2020 DecisionCards-image4.png ανοίγει η φόρμα της σχετικής οντότητας.

Η επισκόπηση είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες οντότητες:

 • Έργο (ESGOProject)
 • Πρόσωπο (ESGOPerson)
 • Επαφή (ESGOContact)
 • Πελάτης (ESFICustomer)
 • Προμηθευτής (ESFISupplier)
 • Πωλητής (ESFISalesPerson)
 • Χρεώστης (ESFIDeptor)
 • Πιστωτής (ESFICreditor)
 • Είδος Αποθήκης (ESMMStockItem)
 • Υπηρεσία (ESFIItem)
 • Πάγιο (ESFAFixedAsset)
 • Θέμα (ESTMTask)
 • Υποκατάστημα / ΑΧ (ESGOSite)
 • Παραστατικό εμπορικών συναλλαγών (ESFIDocumentTrade)
 • Παραστατικό χρηματικών συναλλαγών (ESFIDocumentCash)
 • Παραστατικό μεταφορών – συμψηφισμών (ESFIDocumentAdjustment)

Η επισκόπηση είναι προσβάσιμη από:

 • Φόρμα διαχείρισης κάθε μίας από τις παραπάνω οντότητες μέσω του μενού φόρμας Ενέργειες / Επισκόπηση.
 • Δεξί κλικ μενού επί πεδίου αναφοράς (foreign) προς αυτές τις οντότητες, σε φόρμες διαχείρισης ή με κλικ στον τίτλο του πεδίου αναφοράς. Για παράδειγμα:

2020 DecisionCards-image6.png

 • Αυτόματα, με δεξί κλικ σε κελί όψης που αφορά μία από τις εξής οντότητες: Έργο, Πωλητής. Για τις υπόλοιπες κατά τα γνωστά, μετά από τη σχετική προϋπάρχουσα εφαρμογή της οδηγίας: #Οντότητα|Κλειδί στο header tool tip της αντίστοιχης κολώνας.

2020 DecisionCards-image7.png

 • Στα στοιχεία επικεφαλίδας του timeline.

Timeline

Πρόκειται για ένα νέο τρόπο παρουσίασης πληροφορίας. Είναι διαθέσιμο για τις ακόλουθες οντότητες:

 • Πελάτης (ESFICustomer)
 • Προμηθευτής (ESFISupplier)
 • Πωλητής (ESFISalesPerson)
 • Χρεώστης (ESFIDeptor)
 • Πιστωτής (ESFICreditor)
 • Χρήστης (ESGOUser)

Αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

 • Την επικεφαλίδα, όπου παρατίθενται μία σειρά στοιχείων ταυτότητας της οντότητας, το ημερομηνιακό διάστημα που αφορά η προβαλλόμενη πληροφορία (by default τους δώδεκα τελευταίους μήνες), φωτογραφία. Με κλικ στα στοιχεία επικεφαλίδας ανοίγει η σχετική επισκόπηση (βλ. παραπάνω) ενώ με <ctrl + click> ανοίγει η αντίστοιχη φόρμα διαχείρισης.
 • Τα δεδομένα του χρονοδιαγράμματος, όπου παρουσιάζονται με φθίνουσα ημερομηνιακή σειρά, επιλεγμένες συναλλαγές (π.χ. παραγγελίες, τιμολόγια), ευκαιρίες πώλησης, tasks διαφόρων τύπων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι συγκεκριμένοι τύποι Εργασιών και Παραστατικών που έχει προκαθοριστεί να συμμετέχουν στο Timeline παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Τύποι εργασιών Τύποι παραστατικών

Συνάντηση πωλήσεων

Εισερχόμενη κλήση

Εξερχόμενη κλήση

email

Παράπονο

Φωτογραφία

Υπόθεση εξυπηρέτησης

Τηλεφωνική υποστήριξη

Εργασία In house

Εργασία on Site

email πωλήσεων

Ευκαιρία πώλησης

Εξερχόμενη κλήση πωλήσεων

ΠΡΦ - Προσφορά σε πελάτη

ΠΑΡ - Παραγγελία πώλησης

ΔΑΠ - Δελτίο Αποστολής Πωλήσεων

ΤΔΑ - Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής

ΤΙΠ -  Τιμολόγιο Πώλησης

ΤΠΥ - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ΑΕΠ - Απόδειξη είσπραξης

ΑΠΜ - Απόδειξη πληρωμής

ΠΛΛ - Πληρωμή σε πελάτη

ΠΑΕ - Είσπραξη από προμηθευτή

ΠΤΔ - Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Επιστροφής

ΠΤΙ - Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης

ΔΕΠ - Δελτίο Επιστροφής Πωλήσεων

ΠΠΡ -  Παραγγελία αγοράς

ΑΔΠ - Δελτίο Παραλαβής Αγορών

ΑΤΠ - Τιμολόγιο Αγορών

ΑΤΔ - Τιμολόγιο αγορών -  Δελτίο Παραλαβής

ΔΕΑ - Δελτίο Επιστροφής Αγορών

ΠΑΓ - Πιστωτικό Τιμολόγιο Αγορών

ΠΔΕ - Πιστωτικό Τιμολόγιο Αγορών - Δελτίο επιστροφής

Για κάθε τύπο event που εμφανίζεται στο χρονοδιάγραμμα – timeline έχουν επιλεχθεί και προβάλλονται μία σειρά από πληροφορίες. Με κλικ στον τίτλο ενός Event ανοίγει modal η σχετική φόρμα ενώ με <ctrl + click> η φόρμα ανοίγει σε νέα δεικτοσελίδα (tab).

Εφόσον το event συνδέεται με κάποιο γεωγραφικό σημείο, αυτό απεικονίζεται σε χάρτη που εμφανίζεται ανοίγοντας τον expander του εκάστοτε event.

Προκειμένου να εξαιρεθούν από ή, αντιστρόφως, να συμπεριληφθούν στην προβολή timeline κάποιοι από τους τύπους αυτούς, (από)επιλέγουμε την τιμή Timeline (α) για τους τύπους εργασιών: από τις ομάδες εργασίας και (β) για τους τύπους παραστατικών: από τους χαρακτηρισμούς.

 • Τα εργαλεία, που περιλαμβάνουν δυνατότητες ανανέωσης, προσθήκης στις συντομεύσεις (με νέου τύπου invoke, π.χ. tl[m]invoke|ESFICustomer|<Κωδικός πελάτη>) και εφαρμογής φίλτρων (βάσει τύπου και έτους).

2020 DecisionCards-image8.png

Το timeline είναι προσβάσιμο από:

 • Φόρμα διαχείρισης κάθε μίας από τις παραπάνω οντότητες μέσω του μενού φόρμας Ενέργειες / Timeline.
 • Δεξί κλικ μενού επί πεδίου αναφοράς (foreign) προς αυτές τις οντότητες, σε φόρμες διαχείρισης. Για παράδειγμα:

2020 DecisionCards-image9.png

 • Αυτόματα, με δεξί κλικ σε κελί όψης που αφορά μία τον Πωλητή. Για τις υπόλοιπες κατά τα γνωστά, μετά από τη σχετική προϋπάρχουσα εφαρμογή της οδηγίας: #Οντότητα|Κλειδί στο header tool tip της αντίστοιχης κολώνας.

2020 DecisionCards-image7.png

Σημειώνουμε ότι, μέσω των παραπάνω, έχει προκαθοριστεί το Timeline να ανοίγει σε modal παράθυρο. Προκειμένου να ανοίξει ως διακριτή δεικτοσελίδα, υπάρχει η επιλογή να κληθεί με συνδυασμό <ctrl + δεξί mouse κλικ>.

Scorecards

Πρόκειται για ένα νέο συνοπτικό context τρόπο παρουσίασης βασικών KPIs, και είναι διαθέσιμος για τις ακόλουθες οντότητες:

 • Πελάτης (ESFICustomer)
 • Προμηθευτής (ESFISupplier, coming soon)
 • Πωλητής (ESFISalesPerson)
 • Χρεώστης (ESFIDeptor)
 • Πιστωτής (ESFICreditor)
 • Είδος (ESFIItem, υπηρεσία και είδος αποθήκης)
 • Έργο (ESGOProject)

Τα Scorecards είναι προσβάσιμα από τα αντίστοιχα σημεία που είναι προσβάσιμο και το timeline.

 • Φόρμα διαχείρισης κάθε μίας από τις παραπάνω οντότητες μέσω του μενού φόρμας Ενέργειες / Scorecard.
 • Δεξί κλικ μενού επί πεδίου αναφοράς (foreign) προς αυτές τις οντότητες, σε φόρμες διαχείρισης.
 • Αυτόματα, με δεξί κλικ σε κελί όψης που αφορά μία τον Πωλητή. Για τις υπόλοιπες κατά τα γνωστά, μετά από τη σχετική προϋπάρχουσα εφαρμογή της οδηγίας: #Οντότητα|Κλειδί στο header tool tip της αντίστοιχης κολώνας.

Είναι εξειδικευμένα dashboards σε συγκεκριμένη περιοχή (Scorecards). Ακολουθούν, ενδεικτικά, τα scorecards του πελάτη και του πωλητή.

2020 DecisionCards-image10.png2020 DecisionCards-image11.png

Gantt chart

Πρόκειται για ένα νέο τρόπο παρουσίασης πληροφορίας, διαθέσιμο για τα Έργα (ESGOProject).

Τα Gantt chart είναι προσβάσιμο από τα αντίστοιχα σημεία που είναι προσβάσιμο και το timeline και τα scorecards.

 • Φόρμα διαχείρισης του Έργου του μενού φόρμας Ενέργειες / Gantt chart.
 • Δεξί κλικ μενού επί πεδίου αναφοράς (foreign) προς το Έργο, σε φόρμες διαχείρισης (π.χ. Παραστατικών).
 • Αυτόματα, με δεξί κλικ σε κελί όψης που αφορά Έργο.

Δίδονται δυνατότητες ανανέωσης και προσθήκης στις συντομεύσεις μέσω (π.χ. GNT[m]INVOKE|<Κωδικός έργου>), επιλογής προβολής ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος (προκαθορισμένη προβολή το έτος) και εμφάνισης της φόρμας των επιμέρους εργασιών με επιλογή της εργασίας (task) και 2020 DecisionCards-image12.png. Η κόκκινη κάθετη γραμμή σηματοδοτεί την τρέχουσα ημερομηνία.

Τέλος, με κλικ στην επικεφαλίδα του Gantt chart εμφανίζεται η επισκόπηση του έργου, ενώ με <ctrl + click>, η φόρμα διαχείρισής του.

2020 DecisionCards-image13.png

Παράδειγμα αξιοποίησης Timeline & Scorecard: Πορεία προϋπολογισμού πωλήσεων

Λίγα λόγια για το dashboard

Το συγκεκριμένο dashboard σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό την άμεση ενημέρωση του χρήστη για την πορεία πωλήσεων ενός οργανισμού σε σχέση με τον προϋπολογισμό του αλλά και σε σχέση με τις πωλήσεις της προηγούμενης περιόδου. Βρίσκεται διαθέσιμο στο Μενού > Προϋπολογισμοί > Πορεία προϋπολογισμού πωλήσεων αλλά και στο Μενού > Εικόνα επιχείρησης > Πορεία προϋπολογισμού > Πορεία προϋπολογισμού πωλήσεων.

2020 DecisionCards-image14.png

Στο επάνω μέρος του dashboard διατίθενται οι ακόλουθες παράμετροι:

 • Χρήση (Τελευταίες 5 χρήσεις)
 • Υποκατάστημα
 • Εμπορικός τομέας
 • Δραστηριότητα
 • Διάσταση 1
 • Διάσταση 2

Στο αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται ο τζίρος της επιλεγμένης χρήσης. Επίσης, εμφανίζεται η απόκλιση στόχου και η απόκλιση τζίρου προηγούμενης περιόδου έως και τον τρέχων μήνα αλλά και για το έτος συνολικά. Ακριβώς δίπλα από τους προαναφερθέντες δείκτες, παρατίθεται γραφικά η πορεία προϋπολογισμού πωλήσεων κατά μήνα αλλά και προοδευτικά.

Επιπροσθέτως, στο κάτω μέρος του dashboard υπάρχει η ανάλυση των δύο γραφημάτων. Ο πίνακας είναι εμπλουτισμένος με bar charts για τις τρείς (3) βασικές μετρήσεις (στόχος, τζίρος (εφέτος) και τζίρος (πέρυσι)), καθώς και με χρωματική αλλά και γραφική ένδειξη με χρήση εικονιδίου για την απόκλιση τζίρου από τον στόχο και τη μεταβολή του τζίρου από της προηγούμενης περιόδου.

Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των κορυφαίων πελατών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τζίρου, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης που εμφανίζεται στο hover της στήλης Τζίρος (Εφέτος).

2020 DecisionCards-image15.png2020 DecisionCards-image16.png

Στο πάνω μέρος της οθόνης που ανοίγει, εμφανίζεται το πλήθος των πελατών της επιλεγμένης περιόδου και της προηγούμενης καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία που έχει επιλέξει ο χρήστης στα φίλτρα της προηγούμενης οθόνης. Στον πίνακα εμφανίζονται οι δύο (2) βασικές μετρήσεις: τζίρος (επιλεγμένης περιόδου) και τζίρος (προηγ. περιόδου) που συνοδεύονται από bar charts, καθώς και η μεταβολή και η ποσοστιαία μεταβολή με χρωματική αλλά και γραφική ένδειξη με χρήση εικονιδίου.

Προϊοντικά, εμφανίζονται στη λίστα οι κορυφαίοι είκοσι πέντε (25) πελάτες. Το πλήθος των κορυφαίων πελατών μπορεί να οριστεί από τον χρήστη μέσω του slider που βρίσκεται στο δεξί μέρος του πίνακα. Ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να οριστεί είναι ίσος με το πλήθος των πελατών της επιλεγμένης περιόδου.

Αξιοποίηση Scorecard & Timeline στο dashboard

Στο Dashboard των κορυφαίων πελατών, μέσω του πλήκτρου 2020 DecisionCards-image17.pngεμφανίζεται το timeline, ενώ μέσω του πλήκτρου 2020 DecisionCards-image18.png εμφανίζεται το scorecard του πελάτη για την επιλεγμένη γραμμή. Η δυνατότητα αυτή ορίζεται στις συγκεκριμένες στήλες του grid (όπου εμφανίζονται χαρακτηριστικά εικονίδια) μέσω του εργαλείου κατασκευής dashboard και της δήλωσης παραμετρικού invoke, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην επόμενη εικόνα:

2020 DecisionCards-image19.png

2020 DecisionCards-image20.png


PDF Version