EBS - Accounting Standards EL

Από
EBS-AccountingStandardsEL

EBS Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ/ΔΛΠ)

Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Entersoft BUSINESS SUITE® 4.0

Οδηγίες εφαρμογής των Προτύπων

Αντικείμενο των λογιστικών προτύπων

Τόσο τα Δ.Λ.Π. (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) όσο και τα Ε.Λ.Π. (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), έτσι όπως αυτά ορίστηκαν από τον ν.4308/2014, αποτελούν ένα σύνολο κανόνων και οδηγιών για την ορθή λογιστική αντιμετώπιση των σημαντικών γεγονότων και της πρόβλεψης κινδύνων, αλλά και την αιτιολόγηση των οικονομικών μεγεθών, με στόχο τη ρεαλιστική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Τα βασικά σημεία των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι τα ακόλουθα:

 • Τα πρώτα 3 κεφάλαια (άρθρα 1 ως 15) του ν. 4308/2014 αναφέρονται σε ορισμούς, γενικούς λογιστικούς κανόνες και έκδοση παραστατικών, χρόνο-τρόπο διαφύλαξης, ηλεκτρονική τιμολόγηση, προθεσμίες τιμολόγησης κ.λπ., καλύπτοντας την καθημερινή λογιστική πρακτική. Γι’ αυτά, είναι διαθέσιμη η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ 1003/2014 με διευκρινίσεις και παραδείγματα. Οι διατάξεις περί τιμολόγησης παραμένουν στην ουσία οι ίδιες, με βελτιώσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία της αγοράς. Όσο για τις γραφειοκρατικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (όσες παρέμεναν από τον Κ.Β.Σ.) αντικαθίστανται από σύγχρονες λογιστικές πρακτικές.

 • Τα υπόλοιπα 8 κεφάλαια (άρθρα 16 ως 44) αναφέρονται σε λογιστικά θέματα, δόμηση λογιστικού σχεδίου, μεθοδολογία και λογιστικές πρακτικές για τη σωστή και ακριβή ενημέρωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για τις οποίες υπάρχουν αναλυτικά υποδείγματα και οδηγίες στο παράρτημα Β του ν. 4308. Ειδικά το κεφάλαιο 5 («Κανόνες επιμέτρησης») θίγει τα θέματα αποτίμησης ενεργητικού και παθητικού (αποσβέσιμο κόστος, ανακτήσιμο κόστος, ζημιές απομείωσης, market value, προβλέψεις, αναβαλλόμενοι φόροι κ.λπ.), σε εφαρμογή της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υιοθετώντας ένα μικρό μέρος των (έκτασης 1.500 σελίδων) Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Όσοι εφαρμόζουν ήδη τα Δ.Λ.Π. καλύπτουν κατά μείζονα λόγο και τα Ε.Λ.Π. (ως προς το λογιστικό κομμάτι).

 • Παρέχεται η δυνατότητα υιοθέτησης νέου λογιστικού σχεδίου, αλλά το προτεινόμενο στο παράρτημα Γ του ν.4308 είναι προαιρετικής εφαρμογής, όπως και το προϋπάρχον Ε.Γ.Λ.Σ. (το οποίο δεν καταργείται).

 • Τέλος, καταργούνται επί μέρους υποχρεώσεις όπως το Βιβλίο Αποθήκης, η Αναλυτική Λογιστική, η υποχρεωτικότητα της διαδικασίας προσδιορισμού αποτελεσμάτων με την ομάδα 8 κ.λπ. και μετατίθεται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης το πώς θα τεκμηριώνει συναλλαγές και διακινήσεις.

Όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος που απαιτούνται για την εφαρμογή των κανόνων τους οποίους θέτουν οι νόμοι αυτοί ως προς τις καθημερινές εργασίες (γενικοί λογιστικοί κανόνες, έκδοση παραστατικών, διακινήσεις, συναλλαγές κ.λπ.) είναι ήδη διαθέσιμα προς χρήση στα Entersoft Business Suite & Entersoft Expert.

Σκοπός του παρόντος είναι να εξηγήσει πώς κανείς θα μπορέσει να τηρήσει στην ουσία «διπλά βιβλία» τόσο για τις ανάγκες του φορολογικού ελέγχου, όσο και για την σωστή λογιστική απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών, στην περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε οδηγία για διενέργεια πρόσθετων εγγραφών (απομείωσης, εύλογης αξίας κ.ο.κ.), ώστε να τροφοδοτήσει τις Χρηματοοικονομικές αναφορές και να δώσει προς τα έξω μια ρεαλιστική εικόνα της επιχείρησης.

Αυτές οι οδηγίες ΔΕΝ αφορούν τις περιπτώσεις όπου οι πρόσθετες εγγραφές αναγνωρίζονται φορολογικά και επομένως δεν οδηγούν στην ανάγκη ενημέρωσης «διπλών» βιβλίων (λογιστικών και φορολογικών). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο λογιστής θα χρησιμοποιήσει τις γνωστές διαδικασίες καταχώρισης διορθωτικών εγγραφών, εγγραφών πρόσθετου κόστους ή διαφορών αποσβέσεων κ.ο.κ. που παρέχει το σύστημα.

Μεθοδολογία τήρησης και διάκρισης λογιστικής - φορολογικής βάσης

Επιλογή του βασικού συστήματος αναφοράς

Εγγραφές προσαρμογής στη λογιστική βάση

Η πρόταση της Entersoft βασίζεται στο ότι όλα τα παραστατικά και οι κοστολογικές εγγραφές τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα κατά τρόπο που να ενημερώνουν σωστά τη «φορολογική βάση». Φορολογική βάση νοείται το σύνολο των Βιβλίων, Στοιχείων και Διαδικασιών που τεκμηριώνουν τις συναλλαγές και τις διακινήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η φορολογία της επιχείρησης στηρίζεται σε αυτό το σύστημα.

Αν η ορθή αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα, διενεργούνται εγγραφές προσαρμογής στη «λογιστική βάση» (ΕΛΠ/ΔΛΠ) με κατάλληλα για το σκοπό αυτό «παραστατικά» (λογιστικά σημειώματα). Οι εγγραφές αυτές:

 • Ενημερώνουν ειδικά «Ημερολόγια εγγραφών Προσαρμογής» στη Λογιστική και
 • Τροφοδοτούν (σε συμπλήρωση των υπόλοιπων εγγραφών των λογιστικών βιβλίων) τη δημοσιευόμενη οικονομική εικόνα της επιχείρησης (και του ομίλου, αν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις) με αντίστοιχη αιτιολόγηση των διαφορών αυτών.

Έτσι, αν στο ένα σύστημα για παράδειγμα οι φορολογικές αποσβέσεις είναι Χ ενώ οι αντίστοιχες λογιστικές αποσβέσεις είναι Υ, τότε διενεργείται εγγραφή προσαρμογής στη λογιστική βάση Χ-Υ (μόνο η ΔΙΑΦΟΡΑ δηλαδή). Αυτό επιτυγχάνεται στο Entersoft Business Suite είτε με διάφορες έτοιμες διαδικασίες (όπως π.χ. ο υπολογισμός αποσβέσεων, αναβαλλόμενου φόρου, η αποτίμηση, το κλείσιμο Οικονομικής Χρήσης κ.λπ.) είτε με πρωτογενή καταχώριση.

Με τη μεθοδολογία αυτή (των «διαφορικών» εγγραφών):

 1. Τα δύο συστήματα αναφοράς συνυπάρχουν και συγχρονίζονται
 2. Εξασφαλίζεται η πληρότητα των αποτελεσμάτων κατά τη «λογιστική βάση», αφού οι πρωτογενείς πληροφορίες που αφορούν τη «φορολογική βάση» (παραστατικά, εγγραφές) ενημερώνουν ταυτόχρονα ΚΑΙ τη «λογιστική βάση».
 3. Εξασφαλίζεται η αυτονομία των δύο παράλληλων συστημάτων αναφοράς
 4. Παρέχονται έτοιμες διακριτές καταστάσεις για τα δύο συστήματα (Ισοζύγια, Αναλυτικά Καθολικά, Ημερολόγια, Καταστάσεις λήξης Οικονομικής Χρήσης, αναλυτικές καταστάσεις παγίων, εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών), καθώς και συγκριτικές καταστάσεις μεταξύ τους.

Εγγραφές προσαρμογής στη φορολογική βάση

Αν είναι επιθυμητό να διενεργούνται οι εγγραφές κατ’ αντίστροφο τρόπο, δηλαδή όλες οι καθημερινές εγγραφές να αφορούν τη «λογιστική βάση» και περιοδικά να διενεργούνται οι εγγραφές προσαρμογής στη «φορολογική βάση», κάτι τέτοιο ΕΙΝΑΙ εφικτό (μιας και το σύστημα απλώς παρακολουθεί ΔΥΟ συστήματα αναφοράς), ΟΜΩΣ:

 1. Η ορολογία που έχει επιλεγεί δεν είναι «ουδέτερη», αλλά ΠΡΟΑΓΕΙ τη λογική των εγγραφών προσαρμογής στη «λογιστική βάση» ώστε να κάνει ορατή τη λειτουργικότητα των παράλληλων συστημάτων.

Επομένως, σε διάφορες οντότητες και οθόνες του συστήματος (τύποι παραστατικών, προτεινόμενα Ημερολόγια, έτοιμες παρεχόμενες εκτυπώσεις και προβολές, ονόματα πεδίων) η ορολογία είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες, επομένως θα χρειαστούν εργασίες παραμετροποίησης για να γίνει κατάλληλη μετονομασία.

 1. Οι εκτυπώσεις και οι προβολές ΔΕΝ παρέχονται ισότιμα και στα δύο συστήματα αναφοράς. Όσες από αυτές περιλαμβάνουν τις «εγγραφές προσαρμογής Λογιστικών Προτύπων» καλούνται από το μενού Εικόνα Επιχείρησης/Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ/ΔΛΠ), ενώ όλες οι άλλες ΑΓΝΟΟΥΝ τις εγγραφές προσαρμογής (περιλαμβανομένης και της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ κ.λπ.).

Επομένως, αφού οι προσαρμογές θα αφορούν τη φορολογική βάση, πρέπει να ελεγχθεί η επάρκεια των συγκεκριμένων εκτυπώσεων για την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών για λόγους φορολογικού ελέγχου. Αν διαπιστωθούν ελλείψεις, θα πρέπει αυτές να καλυφθούν με κατασκευή πρόσθετων εκτυπώσεων.

Ειδικοί λογαριασμοί στο Λογιστικό Σχέδιο ή ειδικά Ημερολόγια;

Το σύστημα τηρεί ΟΛΑ τα λογιστικά δεδομένα με ανάλυση κατά Ημερολόγιο (σε πίνακες της Βάσης Δεδομένων που ενημερώνονται αυτόματα, για εύκολη άντληση των στοιχείων προς εκτύπωση), επομένως είναι περιττή η τήρηση ειδικών λογαριασμών για τα ποσά εκείνα που διαφοροποιούν τη φορολογική από τη λογιστική βάση.

Αν είναι επιθυμητό να τηρούνται ειδικοί λογαριασμοί, κάτι τέτοιο ΕΙΝΑΙ εφικτό, ΟΜΩΣ:

 1. Θα απαιτηθεί ειδική παραμετροποίηση της λογιστικοποίησης των παραστατικών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, ώστε να ενημερώνουν τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς στη Λογιστική
 2. Δεν μπορεί να αποφευχθεί η τήρηση ειδικών Ημερολογίων, αφού οι λογαριασμοί ΔΕΝ χαρακτηρίζονται ως αποκλειστικής χρήσης για εγγραφές προσαρμογής από το ένα σύστημα στο άλλο, ενώ τα Ημερολόγια χαρακτηρίζονται ως προς αυτό:

EBS-AccountingStandardsEL-image5.png

Μόνο με χρήση αυτού του χαρακτηρισμού, θα εξασφαλίζεται η αυτονομία των δύο συστημάτων (λογιστική – φορολογική βάση) και θα προκύπτει ξεκάθαρα η σύγκριση μεταξύ τους.

Για τις εγγραφές που λογιστικοποιούνται από τα διάφορα υποσυστήματα, το μόνο που απαιτείται είναι να οριστεί είναι ότι ενημερώνουν το εκάστοτε ειδικό Ημερολόγιο (πράγμα που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση-σενάριο).

C:\Users\kpa\AppData\Local\Temp\SNAGHTML15abd115.PNG

Για τις εγγραφές που καταχωρούνται πρωτογενώς στη Λογιστική, θα προτείναμε να αναπτυχθούν ειδικοί κανόνες (business rules) σε επίπεδο εγκατάστασης που να ελέγχουν ότι χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένοι για το σκοπό αυτό λογαριασμοί (τοποθετείστε π.χ. σε αυτούς τους λογαριασμούς μια συγκεκριμένη ειδική τιμή σε κάποιο οριζόμενο πεδίο και ελέγξτε ότι όλοι οι λογαριασμοί του άρθρου σε ένα τέτοιο Ημερολόγιο έχουν έτσι χαρακτηριστεί).

Τρόπος ενεργοποίησης και διενέργειας εγγραφών προσαρμογής

Σε όλα τα υποσυστήματα του Entersoft Business Suite προβλέπονται εγγραφές προσαρμογής στα Λογιστικά Πρότυπα με κατάλληλους «τύπους παραστατικών». Τα αποτελέσματα των εγγραφών αυτών ΔΕΝ επηρεάζουν τις καταστάσεις «φορολογικής βάσης», ενώ λαμβάνονται υπόψη σε ειδικές καταστάσεις «λογιστικής βάσης». Για να υποστηριχθεί η διενέργεια εγγραφών προσαρμογής, αλλά και για να ληφθούν αυτές υπόψη στην αυτόματη απογραφή και σε άλλες αυτοματοποιημένες διαδικασίες, απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

Ημερολόγια & Τύποι παραστατικών Λογιστικής

Επιβεβαιώστε ότι έχουν οριστεί τα ακόλουθα Ημερολόγια και Τύποι παραστατικών. H κωδικοποίηση είναι απλώς η προτεινόμενη. Η παραμετροποίηση μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες.

EBS-AccountingStandardsEL-image9.png

EBS-AccountingStandardsEL-image10.png

Tύποι παραστατικών υποσυστημάτων

Επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν οι εξής τύποι παραστατικών ή εισάγετέ τους από το \ESMasterConfig και στη συνέχεια ελέγξτε αν υπάρχουν σειρές αρίθμησης σε αυτούς τους τύπους.

Για προσαρμογές απαιτήσεων-υποχρεώσεων (π.χ. επισφάλειες)
ΔΣΧ Διορθωτική Χρέωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Πελατών/Χρεωστών
ΔΣΛ Διορθωτική Πίστωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Πελατών/Χρεωστών
ΔΣΠ Διορθωτική Πίστωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Προμηθευτών/Πιστωτών
ΔΣΡ Διορθωτική Χρέωσης (ΕΛΠΔΛΠ) Προμηθευτών/Πιστωτών
Για τυχόν προσαρμογές στα αποθέματα
ΙΜΚ Μεταβολές κόστους κτήσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΙΜΧ Μεταβολές κόστους λοιπών χορηγήσεων (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΙΜΣ Προσδιορισμός κόστους αποθέματος κατά ΕΛΠ/ΔΛΠ
Αν υπάρχει Παραγωγή και διαφοροποιείται η Κοστολόγηση
ΙΜΝ Μεταβολές κόστους αναλώσεων (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΜΔΛ Συμψηφιστική εγγραφή Απόδοσης Κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΜΔΤ Συμψηφιστική εγγραφή Αντιλογισμού Κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
Για προσαρμογές στις αξίες κτήσης ή στις αποσβέσεις των Παγίων
ΓΠΞ Αποσβέσεις Παγίων (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΓΔΤ Επανεκτίμηση κόστους παγίων (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΚΦΛ Κεφαλαιοποίηση εξόδου (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΓΚΞ Ακύρωση Αποσβέσεων (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΓΔΒ Επανεκτίμηση αποσβέσεων Παγίων (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΓΝΧ Αναβαλλόμενος φόρος από πλεονάζουσες αποσβέσεις (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΓΝΠ Αναβαλλόμενος φόρος από μειωμένες αποσβέσεις (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΚΠΓ Διορθωτική εγγραφή μηδενισμού παγίου (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
Για την απογραφή των οικονομικών δεδομένων
ΑΔΧ* Απογραφή διαφορών Χρέωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Πελατών/Χρεωστών
ΑΔΝ* Απογραφή διαφορών Πίστωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Πελατών/Χρεωστών
ΑΔΚ Απογραφή διαφορών Χρέωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Πελατών/Χρεωστών (από κλείσιμο)
ΑΔΣ Απογραφή διαφορών Πίστωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Πελατών/Χρεωστών (από κλείσιμο)
ΑΔΡ* Απογραφή διαφορών Πίστωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Προμηθευτών/Πιστωτών
ΑΔΤ* Απογραφή διαφορών Χρέωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Προμηθευτών/Πιστωτών
ΑΔΘ Απογραφή διαφορών Πίστωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Προμηθευτών/Πιστωτών (από κλείσιμο)
ΑΔΛ Απογραφή διαφορών Χρέωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Προμηθευτών/Πιστωτών (από κλείσιμο)
ΙΜΓ Απογραφή Διαφορών κόστους αποθεμάτων κατά ΕΛΠ/ΔΛΠ
ΓΦΛ* Απογραφή Διαφορών Κόστους Κτήσης Παγίων (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΓΦΛ1 Απογραφή Διαφορών Κόστους Κτήσης Παγίων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) (από κλείσιμο)
ΓΦΣ* Απογραφή Διαφορών Αποσβέσεων Παγίων (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
ΓΦΣ1 Απογραφή Διαφορών Αποσβέσεων Παγίων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) (από κλείσιμο)

Στους τύπους παραστατικών των 4 πρώτων κατηγοριών (συναλλασσομένων, αποθήκης, παραγωγής, παγίων) θα πρέπει να δηλωθεί το κατάλληλο Ημερολόγιο Λογιστικής (εγγραφών προσαρμογής Λογιστικών Προτύπων), ώστε να γίνει σωστά η λογιστικοποίησή τους.

Εγγραφές απογραφής λογιστικών προτύπων από προηγούμενο σύστημα

Όσον αφορά τα παραστατικά Απογραφής της 5ης κατηγορίας παραπάνω, τα σημασμένα με * προορίζονται για την αρχική απογραφή από τρίτο σύστημα, ΑΝ σε εκείνο γινόταν παρακολούθηση (εσωλογιστική ή εξωλογιστική) του παράλληλου συστήματος αναφοράς. Πρέπει δηλαδή, σε μια τέτοια περίπτωση, να προβείτε στις εξής ενέργειες:

 • Ισοζύγια φορολογικής και λογιστικής βάσης από το προηγούμενο σύστημα σε excel
 • Δημιουργία διαφορών μεταξύ των δύο συστημάτων αναφοράς (με φόρμουλες)
 • Εισαγωγή από το excel στο κατάλληλο παραστατικό απογραφής «διαφορών ΕΛΠ/ΔΛΠ» αναλόγως του είδους του Ισοζυγίου
 • Εισαγωγή λογιστικού άρθρου Απογραφής στο κατάλληλο Ημερολόγιο με τις εγγραφές διαφορών
 • Συμφωνία Ισοζυγίων υποσυστημάτων και του Λογιστικού Ισοζυγίου με το προηγούμενο σύστημα (φορολογική βάση, λογιστική βάση)

Κανόνες απόσβεσης παγίων & διαδικασίες υπολογισμού

 1. Παραμετροποίηση των κανόνων αποσβέσεων που αφορούν τα Λογιστικά Πρότυπα, αν οι λογιστικές αποσβέσεις διαφέρουν από τις φορολογικές. Ένας βολικός τρόπος ορισμού κανόνων απόσβεσης είναι με βάση «ωφέλιμο χρόνο ζωής»:

EBS-AccountingStandardsEL-image11.pngEBS-AccountingStandardsEL-image12.png

 1. Αντιστοίχιση των κανόνων στα πάγια

 2. Έλεγχος και πιθανή αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης των λογιστικών αποσβέσεων των παγίων (που το σύστημα αρχικά την ταυτίζει με την ημ/νία έναρξης των φορολογικών αποσβέσεων).

EBS-AccountingStandardsEL-image13.png

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες υπολογισμού εγγραφών προσαρμογής παγίων κατά τη λογιστική βάση είναι:

 • Υπολογισμός αποσβέσεων (με ενεργοποίηση της επιλογής «Λογιστικές/Δ.Λ.Π. Αποσβέσεις»)

 • Επανεκτίμηση αξιών (ΕΛΠ/ΔΛΠ) κατά ένα επιλεγόμενο % ποσοστό

 • Υπολογισμός αναβαλλόμενου φόρου (με βάση α. το συντελεστή φορολογίας εισοδήματος και β. τη διαφορά λογιστικών και φορολογικών αξιών κτήσης ή αποσβέσων των παγίων). Για να λογιστικοποιηθούν σωστά τα παραστατικά που παράγει η διαδικασία αυτή (είτε στα Αποτελέσματα Χρήσης είτε στο Κεφάλαιο-Αποθεματικό επανεκτίμησης, βάσει της «προέλευσης» της διαφοράς), πρέπει να να οριστούν οι εξής λογιστικές ομάδες:

  • ES.4.IS.0001 - Λ/σμός Φόρου εισοδήματος (προτεινόμενη τιμή = 88.08)

  • ES.4.IS.0002 - Λ/σμός Υποχρέωσης Φόρου (προτεινόμενη τιμή = 54.10)

  • ES.4.IS.0003 - Λ/σμός Κεφαλαίου (Αποθεματικό επανεκτίμησης) (προτεινόμενη τιμή = 41.91)

  • ES.4.IS.0004 - Λ/σμός Φόρου Εισοδήματος (Aποτελέσματα Xρήσεως) (προτεινόμενη τιμή = 88.08)

Κατανομές στην Αναλυτική Λογιστική

Όταν τηρείται Αναλυτική Λογιστική, κάθε εγγραφή της Γενικής Λογιστικής που μεταφέρεται ή επιμερίζεται (με «εγγραφές κατανομών») ενημερώνει αποκλειστικά και δεσμευτικά χωρίς κίνδυνο λάθους, το αντίστοιχο σύστημα στην Αναλυτική (αν η αρχική εγγραφή αφορά Λογιστικά Πρότυπα, τότε και η παραγόμενη εγγραφή ακολουθεί, ενημερώνοντας το αντίστοιχο Ημερολόγιο).

Παραμετροποίηση Κλεισίματος Χρήσης

Αν ακολουθείται από το Λογιστήριο η διαδικασία κλεισίματος λογαριασμών, μέσω της Α’ Φάσης Κλεισίματος, δημιουργείστε κατάλληλα πρότυπα άρθρα με ενεργοποίηση της επιλογής «Ημερολόγια ΕΛΠ/ΔΛΠ» ώστε να κλείσουν ΚΑΙ κατά τη λογιστική βάση οι σχετικοί λ/σμοί.

Έλεγχος των τιμών γενικών παραμέτρων

Ελέγξτε τις τιμές των παραμέτρων εταιρείας στην κατηγορία «Διεθνή και Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ/ΕΛΠ)»:

Παράμετρος Προτεινόμενη τιμή
Αποτίμηση – Ενεργοποίηση υπολογισμών διαφορών λογιστικών προτύπων Όχι
Αποτίμηση - ΤΠ Μεταβολών κόστους Λοιπών Χορηγήσεων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΙΜΧ
Αποτίμηση - ΤΠ Αντιλογισμού διαφορών κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΜΔΤ
Αποτίμηση - ΤΠ Διαφορών οριστικού κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΜΔΛ
Αποτίμηση - ΤΠ Διαφορών κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΜΔΛ
Αποτίμηση - ΤΠ Μεταβολών κόστους Αναλώσεων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΙΜΝ
Ημερολόγιο εγγραφών προσαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής ΕΛΠ/ΔΛΠ 03-Δ
Ημερολόγιο εγγραφών προσαρμογής Διοικητικής Χρήσης ΕΛΠ/ΔΛΠ
Ημερολόγιο εγγραφών κλεισίματος Αναλυτικής Λογιστικής ΕΛΠ/ΔΛΠ 04-Δ
Ημερολόγιο εγγραφών Προσαρμογής ΕΛΠ/ΔΛΠ 01-Δ
Ημερολόγιο προσαρμογής Προβλέψεων ΕΛΠ/ΔΛΠ 01-Δ
Κλείσιμο χρήσης - ΤΠ Διαφορών Κόστους Αποθεμάτων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΙΜΓ
Κλείσιμο χρήσης - ΤΠ Απογραφής Διαφορών Κόστους Κτήσης Παγίων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΓΦΛ1
Κλείσιμο χρήσης - ΤΠ Απογραφής Διαφορών Αποσβέσεων Παγίων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΓΦΣ1
Κλείσιμο χρήσης - ΤΠ Απογραφής Διαφορών Πίστωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Πελατών/Χρεωστών ΑΔΣ
Κλείσιμο χρήσης - ΤΠ Απογραφής Διαφορών Πίστωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Προμηθευτών/Πιστωτών ΑΔΘ
Κλείσιμο χρήσης - ΤΠ Απογραφής Διαφορών Χρέωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Πελατών/Χρεωστών ΑΔΚ
Κλείσιμο χρήσης - ΤΠ Απογραφής Διαφορών Χρέωσης (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Προμηθευτών/Πιστωτών ΑΔΛ
Κλείσιμο Χρήσης - ΤΠ Λογιστικής Απογραφής Αναλυτικής Λογιστικής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΛΣΑ-ΑΛ-Δ
Κλείσιμο Χρήσης - ΤΠ Λογιστικής Απογραφής Γενικής Λογιστικής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΛΣΑ-ΓΛ-Δ
Κλείσιμο Χρήσης - ΤΠ Λογιστικής Απογραφής Τάξεως (ΕΛΠ/ΔΛΠ)
Πάγια - Συντελεστές στους λογιστικούς κανόνες αποσβέσεων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) Απόλυτος ορισμός
Πάγια - ΤΠ για Επανεκτίμηση αξίας κόστους (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΓΔΤ
Πάγια - ΤΠ για Επανεκτίμηση αποσβέσεων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΓΔΒ
Πάγια - ΤΠ για Μειωμένες Αποσβέσεις (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΓΝΠ
Πάγια - ΤΠ για Πλεονάζουσες Αποσβέσεις (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΓΝΧ
Πάγια - ΤΠ Αποσβέσεων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΓΠΞ
Πάγια - ΤΠ Αποσβέσεων (αντιλογισμός) (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΓΚΞ
Παραγωγή - Σχέδιο Ανάθεσης για Πίστωση Άμεσου Κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) PROD-C94D93-DIRCOST-IAS
Παραγωγή - Σχέδιο Ανάθεσης για Πίστωση Έμμεσου Κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) PROD-C92D93-INDCOST-IAS
Παραγωγή - Σχέδιο Ανάθεσης για Χρέωση Άμεσου Κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) PROD-D93C94-DIRCOST-IAS
Παραγωγή - Σχέδιο Ανάθεσης για Χρέωση Έμμεσου Κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) PROD-D93C92-INDCOST-IAS
Παραγωγή - ΤΠ Λογιστικής για το Λογισμό Κόστους Παραγωγής (ΕΛΠ/ΔΛΠ) ΛΣΑ-ΚΠ-Δ

Ειδικές καταστάσεις Λογιστικών Προτύπων

Στο μενού Εικόνα Επιχείρησης/Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ/ΔΛΠ) έχουν συγκεντρωθεί όλες οι καταστάσεις που ενσωματώνουν τις εγγραφές προσαρμογής στα Λογιστικά Πρότυπα όλων των υποσυστημάτων, καθώς και οι αντίστοιχες συγκριτικές καταστάσεις Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης:

EBS-AccountingStandardsEL-image14.png

 • Λογιστική. Ισοζύγια και Καθολικά, Ισοζύγια ομίλων (πλήρη ή με απαλοιφή των διεταιρικών συναλλαγών), Βιβλία τέλους Οικονομικής Χρήσης, Πίνακας Σύγκρισης Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης.

Οι εμφανιζόμενες διαφορές είναι στην πραγματικότητα ακριβώς οι εγγραφές (περιεχόμενα) των ειδικών «Ημερολογίων Διαφορών Λογιστικών Προτύπων».

C:\Users\kpa\AppData\Local\Temp\SNAGHTML11d25fc.PNG

 • Πάγια. Μητρώο, Σύγκριση Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης, Κατάσταση αναβαλλόμενου φόρου, Ανάλυση αποσβέσεων (συγκριτική ανά λ/σμό Λογιστικής και Πάγιο).

C:\Users\kpa\AppData\Local\Temp\SNAGHTML196c1ff.PNG

 • Πελάτες και Προμηθευτές. Ισοζύγιο, Καρτέλες και Σύγκριση Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης.

Οι διαφορές προκύπτουν συνήθως από πιθανές εγγραφές επισφαλών απαιτήσεων.

C:\Users\kpa\AppData\Local\Temp\SNAGHTML139dc8f.PNG

 • Δαπάνες. Ισοζύγιο, Καρτέλες και Σύγκριση Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης.

Οι διαφορές προκύπτουν από πιθανή κεφαλαιοποίηση εξόδων που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.

 • Αποθέματα. Ισοζύγιο, Καρτέλες, Δομή κόστους Παραγωγής, Σύγκριση Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης.

Οι διαφορές προκύπτουν κυρίως από πιθανή διαφοροποίηση του Κόστους Παραγωγής (και επομένως του Κόστους Πωληθέντων και Μενόντων Αποθεμάτων) λόγω διαφορών μεταξύ φορολογικών-λογιστικών αποσβέσεων παγίων (που επηρεάζουν τα Έμμεσα κόστη των προϊόντων).

C:\Users\kpa\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1b8d3bb.PNGPDF Version