EBS - Reporting Collection EL

Από
EBS-ReportingCollectionEL


Το σύστημα Ελέγχου & Πληροφόρησης

Κατηγορίες Πληροφόρησης

camera Α. Πληροφόρηση Διοiκησης & Eργαλεiα Λήψης Αποφάσεων

Πρόκειται για εκτυπώσεις που συνδυάζοντας πληροφορίες από όλα τα υποσυστήματα, δίνουν συγκεντρωτική πληροφορία ώστε με μια ματιά να μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για την πορεία της επιχείρησης.

chart Β. Στατιστικη αναλυση Πωλησεων

Πρόκειται για εκτυπώσεις που συνδυάζουν και ομαδοποιούν τα στοιχεία των πωλήσεων, ώστε να δώσουν συγκριτικά συμπεράσματα για είδη, πελάτες, πωλητές, γεωγραφικές περιοχές κλπ. και να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων εμπορικών πολιτικών ή τη λήψη διορθωτικών ενεργειών.

printer2 Γ. Επισημες εκτυπωσεις , Συμφωνιεσ & Θεωρημενα

Πρόκειται για εκτυπώσεις που παίρνουμε συνήθως στο τέλος του μήνα αφού γίνει πρώτος έλεγχος της ορθότητας των καταχωρίσεων και στις οποίες στηρίζονται οι συμφωνίες μεταξύ των υποσυστημάτων (λογιστικές συμφωνίες τέλους περιόδων), αλλά και που καλύπτουν τις τυπικές υποχρεώσεις στο νόμο.

recycle_information Δ. Eκτυπωσεις Προετοιμασιας Διαδικασιων

Πρόκειται για εκτυπώσεις που βοηθούν στην προετοιμασία των επόμενων ενεργειών σε διάφορες αλυσίδες εργασίας.

document_ok Ε. Eκτυπωσεις Ελεγχου Καθημερινης Λειτουργίας

Πρόκειται για εκτυπώσεις που βοηθούν στην επιβεβαίωση της ορθότητας των καταχωρίσεων των χρηστών ή των αποτελεσμάτων κάποιων διαδικασιών.

 1. Ισολογισμός

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος της Οικονομικής Χρήσης

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Εκτυπώσεις Λογιστηρίου

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Ισολογισμός

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση, Γενική Δ/νση

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image11.png

EBS-ReportingCollectionEL-image12.png

 • Μπορεί επίσης να ληφθεί για οποιαδήποτε περίοδο (μήνα) αν τηρείται Αναλυτική Λογιστική ή αν διενεργείται «προσωρινό κλείσιμο» για τη διαμόρφωση αποτελέσματος.

 1. Συνοπτική Εικόνα Διοίκησης

Τι είναι Δίνει με μια ματιά τα βασικά οικονομικά μεγέθη

Πότε λαμβάνεται Σε ημερήσια βάση

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης (στο 1ο επίπεδο)

Ανήκει στο module Μ.Ι.S/Sales & Purchases Analytics

Πού απευθύνεται Στελέχη Διοίκησης

Τι περιέχει Παρουσιάζει δύο κατηγοριών οικονομικά στοιχεία:

1ον Για συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα στοιχεία πωλήσεων (Πωλήσεις, Πιστωτικά, Καθαρό τζίρο, Κόστος και Μικτό Κέρδος χωριστά για Είδη και Υπηρεσίες, Χονδρικές & Λιανικές Πωλήσεις), αγορών &, δαπανών (Αγορές, Εισαγωγές, Κόστος Παραγωγής χωριστά για είδη, πάγια και δαπάνες) & χρηματικών διαθεσίμων. (εισπράξεις και πληρωμές κατά τρόπο πληρωμής: μετρητά, εμβάσματα, πιστωτικές κάρτες και αξιόγραφα).

2ον Προοδευτικά υπόλοιπα πελατών & προμηθευτών (λογιστικό και εμπορικό υπόλοιπο περιλαμβανομένων των ανοικτών αξιογράφων, καθώς και μη τιμολογημένος τζίρος από Δ.Αποστολής/Παραλαβής), παγίων και αποθεμάτων (εισαγωγές και εξαγωγές ή αποσβέσεις, αξιακό/λογιστικό υπόλοιπο) & ταμείου (κίνηση ταμειακών και τραπεζικών λ/σμών).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image13.png

Σε κάθε στήλη που έχει νόημα, παρέχεται drill down στις εγγραφές που δημιούργησαν το εικονιζόμενο ποσό:

EBS-ReportingCollectionEL-image14.png

 1. Πορεία προϋπολογισμού

Τι είναι Aυτόματη σύγκριση προϋπολογισμένων με πραγματικά οικονομικά μεγέθη σε κύβο, excel, html

Πότε λαμβάνεται Ημερήσια ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης (στο 1ο επίπεδο)

Ανήκει στο module Προϋπολογισμός Standard

Πού απευθύνεται Γενική, Εμπορική, Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Τα προϋπολογισμένα μεγέθη, τα πραγματικά αλλά και τα προβλεπόμενα μέχρι το τέλος της χρήσης (με βάση την προοδευτική μέχρι στιγμής κάλυψη), για τις χρονικές και επιχειρηματικές διαστάσεις που περιέχει κάθε φύλλο προϋπολογισμού π.χ. πωλήσεις κατά μήνα, υποκατάστημα και εμπορικό τομέα, πωλήσεις κατά πωλητή ή δαπάνες κατά υποκατάστημα κ.ο.κ.

ΔΕΙΓΜΑ

Φύλλο προϋπολογισμού Πωλήσεων κατά μήνα, πωλητή και δραστηριότητα

EBS-ReportingCollectionEL-image15.png

Φύλλο Οικονομικού προϋπολογισμού (από Λογιστική => Εσοδα/Εξοδα/Αποτελέσματα)

EBS-ReportingCollectionEL-image16.png

 1. Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Τι είναι Είναι οι τυπικοί οικονομικοί δείκτες κεφαλαιακής διάρθωσης και ρευστότητας

Πότε λαμβάνεται Σε περιόδους εποπτείας των αποτελεσμάτων (μήνας, 3μηνο, 6μηνο, Ετος)

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Εταιρικοί Δείκτες

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Ισολογισμός

Πού απευθύνεται Γενική και Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Τιμές των δεικτών για την επιλεγμένη και την τρέχουσα χρήση/περίοδο. Αναφέρεται επίσης σε τι «εκφράζεται» ο δείκτης. Βασίζεται στα οριστικά δεδομένα Ισοζυγίων έτσι όπως αυτά ενημερώνουν τον Ισολογισμό.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image17.png

Σε ειδικές παραμέτρους καθορίζονται οι ΥΓΙΕΙΣ για τον κλάδο τιμές ανά δείκτη. Κάθε τιμή που αποκλίνει από την υγιή τιμή, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Σε κάθε «κελί» παρέχεται drill down με τους «παράγοντες» διαμόρφωσης του δείκτη και σε 2ο επίπεδο με τους λογαριασμούς (κατά ομάδα Ισολογισμού και μήνα) που διαμόρφωσαν τον κάθε παράγοντα, όπως για παράδειγμα στο δείκτη «κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού» εμφανίζεται η «επεξήγηση» => ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ προς ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (από ποιους λ/σμούς και ποια ποσά Ισοζυγίων υπολογίστηκαν):

EBS-ReportingCollectionEL-image18.png

 1. Δείκτες αποδοτικότητας

Τι είναι Είναι οι τυπικοί οικονομικοί δείκτες διαχειριστικής πολιτικής και αποδοτικότητας

Πότε λαμβάνεται Σε περιόδους εποπτείας των αποτελεσμάτων (μήνας, 3μηνο, 6μηνο, Ετος)

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Εταιρικοί Δείκτες

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Ισολογισμός

Πού απευθύνεται Γενική και Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Τιμές των δεικτών για την επιλεγμένη και την τρέχουσα χρήση/περίοδο. Αναφέρεται επίσης σε τι «εκφράζεται» ο δείκτης («φορές», «μέρες», «%»). Βασίζεται στα οριστικά δεδομένα Ισοζυγίων έτσι όπως αυτά ενημερώνουν τον Ισολογισμό, καθώς και τα πρωτογενή δεδομένα Πωλήσεων για τις κυκλοφοριακές ταχύτητες. Οι κυκλοφοριακές ταχύτητες υπολογίζονται με βάση ΑΞΙΕΣ για το σύνολο της εταιρείας.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image19.png

Σε ειδικές παραμέτρους καθορίζονται οι ΥΓΙΕΙΣ για τον κλάδο τιμές ανά δείκτη. Κάθε τιμή που αποκλίνει από την υγιή τιμή, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

 1. Δείκτες πωλήσεων και διανομής

Τι είναι Είναι δείκτες κυρίως μέσων χρόνων διεκπεραίωσης (αποδοτικότητας) διαδικασιών πωλήσεων και διανομών

Πότε λαμβάνεται Σε περιόδους εποπτείας των αποτελεσμάτων (μήνας, 3μηνο, 6μηνο, Ετος)

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Εταιρικοί Δείκτες

Ανήκει στο module Μ.Ι.S/Sales & Purchases Analytics

Πού απευθύνεται Γενική και Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Τιμές των δεικτών για την επιλεγμένη και την τρέχουσα χρήση/περίοδο. Αναφέρεται επίσης σε τι «εκφράζεται» ο δείκτης («φορές», «μέρες», «%»). Βασίζεται στα πρωτογενή δεδομένα προσφορών, παραγγελιών, προετοιμασίας αποστολής και δελτίων αποστολής. Ενας πολύ ενδιαφέρων δείκτης είναι ο δείκτης «αναλογία κύριων πελατών» (prime customers rate) με προτεινόμενη τιμή 80%, που σημαίνει πόσοι πελάτες υλοποιούν το 80% του συνολικού τζίρου.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image20.png

 1. Ανάλυση κερδοφορίας

Τι είναι Είναι ένας πολυδιάστατος κύβος με στοιχεία τζίρου, κόστους και μικτής κερδοφορίας με πολλαπλές δυνατότητες ομαδοποίησης και χρονικής ανάλυσης

Πότε λαμβάνεται Σε περιόδους εποπτείας των αποτελεσμάτων (μήνας, 3μηνο, 6μηνο, Ετος)

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Ανάλυση κερδοφορίας/Κερδοφορία κατά υποκατάστημα

Ανήκει στο module Μ.Ι.S/Sales & Purchases Analytics

Πού απευθύνεται Γενική και Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Επιλογή μεγεθών προς έλεγχο (ποσότητα πωλήσεων, τζίρος, κόστος, κέρδος, %κέρδους, μέση τιμή πώλησης) και διαστάσεων ανάλυσης κατά υποκατάστημα, πωλητή, κατηγορίες και ομάδες ειδών και πελατών και χρονική ανάλυση κατά έτος, μήνα, 3μηνο κ.ο.κ., με δυνατότητα προβολής σε ποσά ή % επί συνόλου, ώστε να ληφθεί μια πλήρης εικόνα της πηγής των κερδών και να παρθούν μέτρα για την τόνωσή τους.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image21.png

 1. Ανάλυση αγορών και δαπανών

Τι είναι Έλεγχος των αγορών και των δαπανών κατά μήνα και υποκατάστημα.

Πότε λαμβάνεται Σε περιόδους εποπτείας των αποτελεσμάτων (μήνας, 3μηνο, 6μηνο, Ετος)

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Ανάλυση αγορών και δαπανών

Ανήκει στο module Μ.Ι.S/Sales & Purchases Analytics

Πού απευθύνεται Γενική και Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα δίνει τις κατηγορίες κόστους (αγορές, πάγια, έξοδα) σε σύγκριση κατά μήνα, υποκατάστημα, τμήμα της εταιρείας, ώστε να ληφθεί μια πλήρης εικόνα της προέλευσης του κόστους. Μπορεί κανείς να απομονώσει μια ομάδα ειδών ή δαπανών ώστε να συγκρίνει π.χ. έξοδα μισθοδοσίας ή αναλώσιμα ή οδοιπορικά ανά τμήμα, υποκατάστημα και μήνα.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image22.png

 1. Πρόβλεψη Χρηματοροής

Τι είναι Είναι μια εικόνα της ταμειακής κατάστασης (όλων των λ/σμών ταμείου μετρητών, τραπεζικών αλλά και προβλέψεων) ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ για έλεγχο προβληματικών σημείων της χρηματοροής (CASH FLOW) στο μέλλον

Πότε λαμβάνεται Σε καθημερινή βάση

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Χρηματοοικονομικός έλεγχος

Ανήκει στο module Διαχείριση Χρηματοροής

Πού απευθύνεται Γενική και Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Εμφανίζεται το πραγματικό υπόλοιπο (ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) με εκ μεταφοράς, εισροές, εκροές και υπόλοιπο, τα τυχόν δεσμευμένα και το διαθέσιμο υπόλοιπο, καθώς και οι προβλέψεις εισροών-εκροών με το ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων. Μπορεί κανείς να επιλέξει ομαδοποίηση και ανά Τράπεζα, ώστε να ελέγξει διαθέσιμα υπόλοιπα και ανελαστικές υποχρεώσεις κατά Τράπεζα (επιταγές πληρωτέες σε μελλοντική ημ/νία). Το Cash flow ενημερώνεται από...

1. Ανοικτά υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών στην ημ/νία ΛΗΞΗΣ τους (με βάση τους κανόνες αποπληρωμής που εφαρμόζονται ανά περίπτωση)

2. Ανοικτά εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα

3. Εισπράξεις με πιστωτικές κάρτες για την καταβολή δόσεων από τις Τράπεζες

4. Αλλες προβλέψεις χρηματικών εισροών και εκροών που καταχωρούνται ελεύθερα έναντι μελλοντικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (π.χ. μισθοδοσία, φόροι, πρόστιμα, δάνεια, αναμενόμενα έσοδα) που δεν αντιστοιχούν ακόμη σε πραγματικά παραστατικά.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image23.png

 1. Εισπράξεις και πληρωμές

Τι είναι Έλεγχος των εισπράξεων και πληρωμών κατά τρόπο πληρωμής και χειριστή ανά μήνα. Χρησιμεύει για τον έλεγχο των προγραμματισμένων για το Λογιστήριο εισπράξεων (συλλογή/εξόφληση απαιτήσεων), αφετέρου των εγκεκριμένων πληρωμών (εξόφληση υποχρεώσεων ή πληρωμή έκτακτων εξόδων) που σε γενικές γραμμές έχουν μια σταθερή ροή. Ο κύβος αυτός δίνει μια γρήγορη εικόνα της ροής αυτής ανά μήνα.

Πότε λαμβάνεται Σε καθημερινή ή τακτική βάση

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Χρηματοοικονομικός έλεγχος

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Standard

Πού απευθύνεται Γενική και Οικονομική Δ/νση, Υπεύθυνοι Καταστημάτων

Τι περιέχει Για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα δίνει ανά τρόπο πληρωμής (μετρητά, εμβάσματα, αξιόγραφα και πιστωτικές κάρτες) και ανά χειριστή, τα εισπραχθέντα και πληρωθέντα ποσά σε στήλες ανά μήνα. Παρέχει και ανάλυση (σε 3ο επίπεδο) των επί μέρους παραστατικών.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image24.png

 1. Ταμειακά Διαθέσιμα

Τι είναι Έλεγχος των υπολοίπων και της κίνησης των λογαριασμών ΜΕΤΡΗΤΩΝ.

Πότε λαμβάνεται Σε τακτική βάση

Από πού καλείται Διαχείριση/Χρηματοοικονομικά/Ισοζύγιο/Λογιστική μορφή

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Standard

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση, Υπεύθυνοι Καταστημάτων

Τι περιέχει Επιλέγοντας τύπο λ/σμών «μετρητά», δίνει για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα ανά «ταμείο» την κίνηση και το υπόλοιπό του στο τέλος του διαστήματος. Η διαφορά από το αντίστοιχο Λογιστικό Ισοζύγιο είναι η ελεύθερη ανάπτυξη «ταμειακών λογαριασμών» π.χ. ανά νόμισμα ή θέση εργασίας ή η παρακολούθηση «προσωπικών» προσωρινών ταμείων για την είσπραξη «ημέρας» κ.ο.κ.. Παρέχει και ανάλυση (σε 3ο επίπεδο) των επί μέρους παραστατικών.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image25.png

 1. Τραπεζικά Διαθέσιμα

Τι είναι Έλεγχος των υπολοίπων και της κίνησης των ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ λογαριασμών.

Πότε λαμβάνεται Σε τακτική βάση

Από πού καλείται Διαχείριση/Χρηματοοικονομικά/Ισοζύγιο/Λογιστική μορφή

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Standard

Πού απευθύνεται Γενική & Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Επιλέγοντας τύπο λ/σμών «τραπεζικοί», δίνει για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα ανά λ/σμό την κίνηση και το υπόλοιπό του στο τέλος του διαστήματος. Παρέχει και ανάλυση (σε 3ο επίπεδο) των επί μέρους παραστατικών.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image26.png

 1. Μέσος χρόνος εισπρακτέων αξιογράφων

Τι είναι Μια εικόνα της «ποιότητας» των εισπρακτέων αξιογράφων, δηλαδή για το σύνολο των εισπράξεων με αξιόγραφα μιας περιόδου, κατηγοριοποιεί με βάση τη λήξη (3μηνες, 4μηνες επιταγές κ.ο.κ.) και παρέχει το αντίστοιχο (σταθμισμένο) % επί του συνόλου. Ετσι ελέγχει κανείς αν και πώς βελτιώνεται (μεγαλώνει) το % βραχυπρόθεσμων επιταγών σε σχέση με τις πολύ «μακρυνές».

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους

Από πού καλείται Διαχείριση/Χρηματοοικονομικά/Καταστάσεις Αξιογράφων

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Standard

Πού απευθύνεται Γενική, Εμπορική & Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Περιέχει αναλυτικά τα εισπρακτέα αξιόγραφα ενός χρονικού διαστήματος, ομαδοποιημένα κατά «απόσταση» έκδοσης-λήξης, με το πλήθος, τη συνολική αξία τους και το % κάθε κατηγορίας σε σχέση με το σύνολο.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image27.png

Eχει ενδιαφέρον να δει κανείς και το αντίστοιχο γραφικό:

EBS-ReportingCollectionEL-image28.png

 1. Ελεγχος πολιτικής πληρωμών

Τι είναι Μια συνολική εικόνα των τρόπων είσπραξης των απαιτήσεων σε αντιπαραβολή με τον τρόπο πληρωμής των υποχρεώσεων, που μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα για τις ανάγκες χρηματοδότησης ή τη διαμόρφωση αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής.

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Χρηματοοικονομικός έλεγχος

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Advanced

Πού απευθύνεται Γενική & Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για δοσμένο χρονικό διάστημα, εξάγει σε ποσά και % επί του συνόλου το πώς εξοφλήθηκαν πωλήσεις, αγορές & δαπάνες σε 7 στήλες διαστημάτων. To μέγιστο % κάθε κατηγορίας εμφανίζεται μεγεθυμένο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να ελέγξει φαινόμενα ασύμφορων εμπορικών συμφωνιών με πελάτες, αναντίστοιχων δηλαδή με τις συμφωνίες με προμηθευτές είτε να δει με μια ματιά πώς διαιρείται ποσοστιαία το σύνολο των εισπράξεων σε μήνα-τρίμηνο-εξάμηνο κλπ. (π.χ. αν κανείς πληρώνει το 70% (κατ’αξία) των υποχρεώσεών του σε 1 μήνα και στο ίδιο διάστημα εισπράττει το 10% των απαιτήσεών του, εξάγει ένα συμπέρασμα για την απαιτούμενη ρευστότητα ή την ανάγκη χρηματοδότησης είτε προσπαθεί να μεταβάλλει την πιστωτική πολιτική...). Σε 2ο επίπεδο παρέχεται ανάλυση των επί μέρους εγγραφών.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image29.png

.

 1. Δείκτες αποπληρωμής πελατών

Τι είναι Μια από τις κύριες εκτυπώσεις για χρήση σε Credit Control διαδικασίες. Δίνει τον πραγματικό Μέσο Χρόνο Αποπληρωμής των πελατών, εξαιρώντας τα πιστωτικά ή τις αντικαταστάσεις επιταγών που, πολλές φορές, αλλοιώνουν την ιστορία των υπολοίπων πελατών, όπως αυτά προκύπτουν από την καρτέλα τους.

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία ή σε τακτά χρονικά διαστήματα

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι λ/σμοί/Ελεγχος υπολοίπων

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Advanced

Πού απευθύνεται Γενική, Εμπορική & Οικονομική Δ/νση, Υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου

Τι περιέχει Ανά πελάτη δείχνει το σύνολο των πληρωτέων απαιτήσεων, το εξοφλημένο ποσό (και γι’αυτό το ποσό => το μέσο χρόνο καθυστέρησης, δηλαδή την απόσταση μεταξύ έκδοσης τιμολογίου και λήξης πληρωμής, το μέσο χρόνο αποπληρωμής, δηλαδή την απόσταση μεταξύ έκδοσης τιμολογίου και έκδοσης απόδειξης είσπραξης και το μέσο χρόνο πραγματικής είσπραξης, δηλαδή την απόσταση μεταξύ της (συμφωνημένης) λήξης του τιμολογίου και της λήξης της πληρωμής), το καθυστερημένο ποσό (και γι’αυτό τον μέσο χρόνο καθυστέρησης σε σχέση με τη (συμφωνημένη) λήξη διακανονισμού αποπληρωμής των τιμολογίων), καθώς και το ποσό αλήκτων απαιτήσεων. Ολοι οι μέσοι χρόνοι είναι σταθμισμένοι σε σχέση με την αξία.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image30.png

 1. Μέσος χρόνος παραμονής ειδών στο στοκ

Τι είναι Υπολογισμός του μέσου χρόνου παραμονής (σε ΗΜΕΡΕΣ) ανά είδος της αποθήκης με βάση τις εισαγωγές και εξαγωγές ημερομηνιακά. Εδώ ελέγχει κανείς τη ζημία από μεγάλους χρόνους παραμονής και πιθανώς προχωρά σε μεταβολές των διαδικασιών αναπλήρωσης του στοκ.

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους

Από πού καλείται Διαχείριση/Αποθέματα/Στατιστικές

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Γενική Δ/νση, Δ/νση Προμηθειών

Τι περιέχει Περιέχει αναλυτικά τα είδη, ταξινομημένα κατά μέσο χρόνο παραμονής, με τις τιμές πώλησής τους και διάφορα ομαδοποιητικά πεδία.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image31.png

 1. Κόστος ανενεργού στοκ

Τι είναι O κύβος παρουσιάζει με βάση την ημ/νία τελευταίας πώλησης, το ανενεργό Απόθεμα υπολογίζοντας προοδευτικά το κόστος του (και την αύξηση αυτού του κόστους προϊόντος του χρόνου). Το τελικό κόστος δηλαδή, δείχνει ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΜΕΝΕΙ και ΠΟΣΟ ΚΑΝΕΙ το απόθεμα που έχει να πωληθεί από μια ημ/νία και πίσω. Με αυτή την πληροφορία μπορεί κανείς να πάρει αποφάσεις για την εκποίηση του στοκ ή για κατάλληλη προσφορά πώλησης ή άλλες ενέργειες μείωσης αυτού του αποθέματος.

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους

Από πού καλείται Διαχείριση/Αποθέματα/Ελεγχος κόστους

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Γενική Δ/νση, Δ/νση Προμηθειών

Τι περιέχει Περιέχει αναλυτικά τα είδη, κατά ημ/νία πώλησης (μήνα-έτος) με την ποσότητα αποθέματος και το κόστος τους, καθώς και το συσσωρευμένο προοδευτικά κόστος.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image32.png

 1. Γεωγραφική κατανομή πωλήσεων

Τι είναι Απεικόνιση των πωλήσεων κατά γεωγραφική ζώνη, νομό και πόλη

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία ή όποτε μελετώνται/παρουσιάζονται στοιχεία πορείας πωλήσεων

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Ανάλυση πωλήσεων/Στατιστικά πωλήσεων πελατών

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομενων

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Ομαδοποιημένα τα παραστατικά πωλήσεων κατά νομό και γεωγραφική ζώνη με ημ/νία, πόλη και πελάτη.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image35.png

Σχετική συνδεδεμένη εκτύπωση δείχνει τα στοιχεία πάνω στο Χάρτη της Ελλάδας με χρωματικό κώδικα αναλόγως το ύψος των πωλήσεων:

EBS-ReportingCollectionEL-image36.png

 1. Κορυφαία είδη σε τζίρο

Τι είναι Ταξινόμηση των ειδών κατά Τζίρο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ΤΟΡ 10, ΤΟΡ 20, ΤΟΡ 50 κ.ο.κ.)

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία ή όποτε μελετώνται/παρουσιάζονται στοιχεία πορείας πωλήσεων

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Ανάλυση πωλήσεων/Στατιστικά πωλήσεων ειδών

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Για το πλήθος των «κορυφαίων» ειδών που θα επιλεγούν (10,20,50 κλπ.) εμφανίζει τα είδη αυτά με το ΤΖΙΡΟ τους κατά φθίνουσα σειρά. Υπάρχει δυνατότητα να ομαδοποιηθούν κατά οικογένεια, κατηγορία κ.ο.κ. και να γίνει ορατή η «ποσότητα».

Επίσης, παρέχεται πανομοιότυπη στατιστική και για τα κορυφαία είδη σε ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (αντιστοίχως με διαθέσιμη την πληροφορία του τζίρου τους).

Τέλος, παρέχεται παρόμοια στατιστική για τα κορυφαία είδη σε «Εμφανίσεις/φορές» που μετρά πόσες φορές (σε πόσες ξεχωριστές αποδείξεις/τιμολόγια) πουλήθηκε κάθε είδος (χρήσιμο σε δραστηριότητες τύπου Λιανικής).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image37.png

 1. Κορυφαία είδη σε κέρδη

Τι είναι Ταξινόμηση των ειδών κατά Κέρδη (αξία μικτού κέρδους) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ΤΟΡ 10, ΤΟΡ 20, ΤΟΡ 50 κ.ο.κ.)

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία ή όποτε μελετώνται/παρουσιάζονται στοιχεία πορείας πωλήσεων

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Ανάλυση κερδοφορίας

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Γενική Δ/νση, Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Για το πλήθος των «κορυφαίων» ειδών που θα επιλεγούν (10,20,50 κλπ.) εμφανίζει τα είδη αυτά με το τζίρο τους, το μικτό κέρδος (με βάση την τελευταία αποτίμηση) και το %Μικτού Κέρδους, ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά Μικτού Κέρδους (αξίας). Υπάρχει δυνατότητα να ομαδοποιηθούν κατά οικογένεια, κατηγορία κ.ο.κ. ή να αλλάξει η ταξινόμηση με βάση το %ΜΚ. Το κόστος και η πωληθείσα ποσότητα είναι επίσης διαθέσιμες στήλες.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image38.png

 1. Χειρότερα είδη

Τι είναι Ταξινόμηση των ειδών με τα χαμηλότερα Κέρδη (αξία μικτού κέρδους) σε συγκεκριμένο διάστημα (ΤΟΡ 10, ΤΟΡ 20, ΤΟΡ 50 κ.ο.κ.)

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία ή όποτε μελετώνται/παρουσιάζονται στοιχεία πορείας πωλήσεων

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Ανάλυση κερδοφορίας

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Γενική Δ/νση, Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Για το πλήθος των «χειρότερων» ειδών που θα επιλεγούν (10,20,50 κλπ.) εμφανίζει τα είδη αυτά με το τζίρο τους, το μικτό κέρδος (με βάση την τελευταία αποτίμηση) και το %Μικτού Κέρδους, ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά Μικτού Κέρδους (αξίας). Υπάρχει δυνατότητα να ομαδοποιηθούν κατά οικογένεια, κατηγορία κ.ο.κ. ή να αλλάξει η ταξινόμηση με βάση το %ΜΚ. Το κόστος και η πωληθείσα ποσότητα είναι επίσης διαθέσιμες στήλες.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image39.png

 1. Κορυφαίοι πελάτες

Τι είναι Ταξινόμηση των πελατών κατά Τζίρο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ΤΟΡ 10, ΤΟΡ 20, ΤΟΡ 50 κ.ο.κ.)

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία ή όποτε μελετώνται/παρουσιάζονται στοιχεία πορείας πωλήσεων

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Ανάλυση πωλήσεων/Στατιστικά πωλήσεων πελατών

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Για το πλήθος των «κορυφαίων» πελατών που θα επιλεγούν (10,20,50 κλπ.) εμφανίζει τους πελάτες αυτούς με το ΤΖΙΡΟ τους κατά φθίνουσα σειρά. Υπάρχει δυνατότητα να ομαδοποιηθούν κατά πωλητή. Παρέχονται στις διαθέσιμες προς εμφάνιση στήλες το πλήθος τιμολογίων και το πλήθος πιστωτικών. Στα κριτήρια μπορεί κανείς να ζητήσει ΤΟΡ 10 για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή συγκεκριμένο πωλητή ή συγκεκριμένο υποκατάστημα. Στη συγκεκριμένη εκτύπωση έχουν οριστεί 4 «χρωματικές ζώνες» για τζίρους ανά πελάτη έως 1.000,00€, έως 10.000,00€, έως 50.000,00€ και άνω των 50.000,00€.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image40.png

 1. Μη κινημένοι πελάτες

Τι είναι Πελάτες που δεν αγόρασαν σε ένα επιλεγόμενο χρονικό διάστημα είτε είχαν ελάχιστο «πλήθος τιμολογίων». Τέτοιου είδους πελάτες (και ανάλογα με την τελευταία κίνησή τους) πιθανό να έχουν απενεργοποιηθεί είτε να απαιτείται αλλαγή της εμπορικής πολιτικής είτε του πιστωτικού ελέγχου είτε ακόμη, ενέργεια για μηδενισμό του υπολοίπου τους.

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους ή όποτε ελέγχεται το υπαρκτό πελατολόγιο

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί εμφανίζει τους πελάτες που ΔΕΝ αγόρασαν κατά «παλαιότητα» δηλαδή ημ/νία τελευταίας κίνησης. Εμφανίζεται ο σχετικός πωλητής και τα στοιχεία του καθενός, καθώς και το πλήθος τιμολογίων και ο σχετικός τζίρος (αν είχαν κάποιο μικρό αριθμό τιμολογίων στο διάστημα αυτό).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image41.png

 1. Ανάλυση τζίρου

Τι είναι Συγκεντρωτική εικόνα των πωλήσεων ενός διαστήματος με τις συνήθεις διαστάσεις πληροφόρησης πωλήσεων (είδος, πελάτης, πωλητής, υποκατάστημα).

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία ή όποτε μελετώνται/παρουσιάζονται στοιχεία πορείας πωλήσεων

Από πού καλείται Διαχείριση/Αποθέματα/Στατιστικές/Πωλήσεις ειδών κατά πελάτη

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί εμφανίζει τους πελάτες με την ανάλυση των ειδών που αγόρασαν και με στοιχεία ποσότητας, τζίρου, κόστους και % Μικτού Κέρδους. Μπορεί κανείς να κάνει ομαδοποίηση κατά υποκατάστημα ή/και πωλητή. Στις διαθέσιμες προς εμφάνιση στήλες είναι και οι «χαμένες πωλήσεις».

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image42.png

 1. Πωλήσεις κατά υποκατάστημα

Τι είναι Είναι ένας κύβος ανάλυσης της προέλευσης του τζίρου με πολυάριθμες διαστάσεις (χρονική διάσταση σε οποιαδήποτε ανάλυση, αφού προέρχεται από τις αναλυτικές εγγραφές, ομαδοποιητικά ειδών, πελατών, οριζόντιες διαστάσεις, πωλητή, υποκατάστημα)

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία ή όποτε μελετώνται/παρουσιάζονται στοιχεία πορείας πωλήσεων

Από πού καλείται Εικόνα επιχείρησης/Ανάλυση πωλήσεων/Συνδυασμοί στοιχείων πωλήσεων

Ανήκει στο module Μ.Ι.S/Sales & Purchases Analytics

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί εμφανίζει κατά μήνα και υποκατάστημα τις Πωλήσεις με ποσότητα και τζίρο, αλλά στα μεν δεδομένα μπορεί κανείς να πάρει άμεσα και τη μέση τιμή πώλησης που προκύπτει ή να μεταφέρει τον πωλητή ή την κατηγορία πελατών ως γραμμές ή στήλες, να εμφανίσει ποσοστά επί του συνόλου στα αξιακά «κελιά» κ.ο.κ. Οι μορφές είναι όσοι και οι συνδυασμοί των διαθέσιμων διαστάσεων.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image43.png

 1. Πωλήσεις ανά ώρα

Τι είναι Χρησιμεύει σε αλυσίδες με καταστήματα για τον εντοπισμό των «ωρών αιχμής».

Πότε λαμβάνεται Ημερήσια ή εβδομαδιαία

Από πού καλείται Εικόνα επιχείρησης/Ανάλυση πωλήσεων/Συνδυασμοί στοιχείων πωλήσεων

Ανήκει στο module Μ.Ι.S/Sales & Purchases Analytics

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση, Υπεύθυνοι καταστημάτων

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί δίνει στοιχεία τζίρου και ποσοτήτων πώλησης ανά υποκατάστημα και ώρα. Δίνει τη δυνατότητα να επιλεγεί ως διάσταση ο πωλητής ή η εβδομάδα, ημέρα κλπ. αλλά και κατηγορίες πελατών.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image44.png

Μια γρήγορη ματιά στο ποιες ώρες παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα «νούμερα» παίρνουμε αν χρησιμοποιήσουμε το «% επί συνόλου»

EBS-ReportingCollectionEL-image45.png

 1. Συγκρίσεις κατ’έτος και μήνα

Τι είναι Κύβος ανάλυσης πωλήσεων για σύγκριση των Πωλήσεων κατά έτος και μήνα που επιτρέπει την επιλογή συγκεκριμένων ετών και μηνών ή 3μήνων κλπ. για σύγκριση. Η επιλογή αυτή είναι πολύ σημαντική για να πάρουμε ΑΜΕΣΑ τα δεδομένα (αν π.χ. θέλουμε σύγκριση συγκεκριμένου μήνα για όλες τις χρονιές) αντί να ζητήσουμε ΟΛΟΥΣ τους μήνες π.χ. 3 ετών για να απομονώσουμε εκείνον που ερευνούμε.

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία ή όποτε μελετώνται/παρουσιάζονται στοιχεία πορείας πωλήσεων

Από πού καλείται Εικόνα επιχείρησης/Ανάλυση πωλήσεων/Συνδυασμοί στοιχείων πωλήσεων

Ανήκει στο module Μ.Ι.S/Sales & Purchases Analytics

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Δίνει στοιχεία τζίρου ανά μήνα, εμπορικό τομέα, οικογένεια πελατών και έτος αλλά η χρήση οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες διαστάσεις είναι άμεση.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image46.png

 1. Ελεγχος ορίων Μικτού Κέρδους

Τι είναι Χρησιμεύει για έλεγχο του αν το ύψος των εκπτώσεων ή γενικότερα οι τιμές που έχουν δοθεί στους πελάτες οδήγησαν στο κατώφλι του μικτού κέρδους που έχει τεθεί ανά είδος (αν έχουν τεθεί τέτοια όρια).

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους όταν εξετάζονται οι τιμολογιακές/εκπτωτικές πολιτικές

Από πού καλείται Εικόνα επιχείρησης/Ανάλυση κερδοφορίας

Ανήκει στο module Μ.Ι.S/Sales & Purchases Analytics

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί εμφανίζει τα είδη ΑΝΑ ΠΩΛΗΤΗ με το Τζίρο, το Μικτό Κέρδος και το %ΜΚ και συγκρίνει με το όριο ελάχιστου ΜΚ που έχει οριστεί στα είδη. Περιέχει χρωματικό κώδικα στη στήλη «Διαφορά».

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image47.png

 1. Αιτιολόγηση εκπτώσεων

Τι είναι Χρησιμεύει για έλεγχο του ύψους των εκπτώσεων που έχουν δοθεί στους πελάτες και του τρόπου που έχουν δοθεί (με πιστωτικά τζίρου, με εκπτώσεις επί τιμολογίου κλπ.).

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους όταν εξετάζονται οι τιμολογιακές/εκπτωτικές πολιτικές ανά πελάτη

Από πού καλείται Εικόνα επιχείρησης/Ανάλυση πωλήσεων/Στατιστικά πωλήσεων πελατών

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί εμφανίζει σε 1ο επίπεδο τους πελάτες και τη βασική πληροφορία του Τζίρου τους, ενώ στις επόμενες στήλες αναλύεται για το «τζίρο εκκίνησης» (αρχικό ποσό) τι εκπτώσεις δόθηκαν («επί τιμολογίων» και «λόγω τζίρου» που προκύπτει από τα Πιστωτικά Εκπτωσης). Υπολογίζονται και οι σχετικοί Μέσοι Οροι Ποσοστών Εκπτωσης, καθώς και η «κλίμακα» των μέσων % (1-100 ανά 10%), ώστε να μπορεί κανείς να κάνει μια σχετική κατηγοριοποίηση των πελατών.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image48.png

 1. Ισοζύγιο Γενικών & Αναλυτικών Καθολικών

Τι είναι Η κυριότερη εκτύπωση της Λογιστικής με όλη την κίνηση και τα προοδευτικά των λογαριασμών όλων των βαθμίδων.

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία πριν το κλείσιμο του μήνα για συμφωνία και έλεγχο και μετά το κλείσιμο ως επίσημη.

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Επίσημες καταστάσεις

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Γενική Λογιστική

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει τα προοδευτικά σύνολα και τα υπόλοιπα εκ μεταφοράς, την κίνηση της περιόδου, τα προοδευτικά αθροίσματα και το υπόλοιπο σε 2 στήλες στο τέλος της περιόδου. Μπορεί να παρθεί ΑΝΑ βαθμίδα ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή με συγκεκριμένους λ/σμούς για έλεγχο.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image50.png

 1. Λογιστικά Ημερολόγια

Τι είναι Η υποχρεωτική εκτύπωση των αναλυτικών άρθρων ανά Ημερολόγιο Λογιστικής.

Πότε λαμβάνεται Λαμβάνεται υποχρεωτικά στο τέλος των μηνών αλλά και οποιαδήποτε στιγμή για συμφωνίες, έλεγχο κλπ.

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Επίσημες καταστάσεις

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Γενική Λογιστική

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει τα εκ μεταφοράς σύνολα του Ημερολογίου και στη συνέχεια αναλυτικά τα λογιστικά άρθρα κατά ημέρα και Α/Α, με σύνολα ανά ημέρα.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image51.png

 1. Αναλυτικά Καθολικά

Τι είναι Η αναλυτική καρτέλα με τις εγγραφές κάθε λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).

Πότε λαμβάνεται Λαμβάνεται υποχρεωτικά στο τέλος του έτους αλλά και οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί ή χρειαστεί για έλεγχο.

Από πού καλείται Διαχείριση/Λογιστική

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Γενική Λογιστική

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει ανά λογαριασμό (ανωτεροβάθμιο ή αναλυτικό) τα εξ απογραφής και τα εκ μεταφοράς ξεχωριστά και στη συνέχεια αναλυτικά τις εγγραφές του διαστήματος με την προοδευτική διαμόρφωση του υπολοίπου ανά εγγραφή.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image52.png

 1. Ισοζύγιο αντιστοίχισης Αναλυτικών Καθολικών

Τι είναι Ελεγκτική κατάσταση Ισοζυγίου όπου για κάθε κατωτεροβάθμιο λογαριασμό αναλύεται ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΘΗΚΕ.

Πότε λαμβάνεται Λαμβάνεται περιοδικά για επιβεβαίωση της ορθότητας των εγγραφών.

Από πού καλείται Διαχείριση/Λογιστική

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Γενική Λογιστική

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση, Στελέχη λογιστηρίου

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει ανά λογαριασμό του Αναλυτικού Καθολικού μια συνοπτική μορφή του Ισοζυγίου, ενώ σε 2ο επίπεδο την ανάλυση της προέλευσης των ποσών του που στηρίζεται στη συνύπαρξη των εγγραφών του με εγγραφές άλλων λ/σμών στο ίδιο άρθρο.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image53.png

 1. Γενικό Καθολικό ανά ημέρα

Τι είναι Ελεγκτική κατάσταση του Ισοζυγίου Γενικών Καθολικών όπου για κάθε λ/σμό απεικονίζεται η κίνησή του ανά ημέρα.

Πότε λαμβάνεται Λαμβάνεται περιοδικά για επιβεβαίωση της ορθότητας των εγγραφών.

Από πού καλείται Διαχείριση/Λογιστική

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Γενική Λογιστική

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση, Στελέχη λογιστηρίου

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει ανά λογαριασμό του Γενικού Καθολικού μια ανάλυση της κίνησής του ανά ημέρα, με το προοδευτικό υπόλοιπο που διαμορφώνεται και ανακεφαλαιωτικά σύνολα στο τέλος.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image54.png

 1. Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Αποθήκης

Τι είναι Η μηνιαία υποχρεωτική εκτύπωση της συνολικής κίνησης ανά είδος (τύπος Ισοζυγίου) για όσους έχουν θεωρημένη αποθήκη.

Πότε λαμβάνεται Μηνιαία αλλά και οποιαδήποτε στιγμή για έλεγχο.

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Επίσημες καταστάσεις

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει ανά υποκατάστημα, αποθηκευτικό χώρο και τύπο αποθέματος (εμπορεύματα, α’ ύλες κλπ.) τα είδη με τις ποσότητες και αξίες εκ μεταφοράς και περιόδου, καθώς και το απομένον υπόλοιπό τους με συγκεντρωτική απεικόνιση των μη κινηθέντων στο τέλος.

ΔΕΙΓΜΑ

Παρέχεται σε 4 εναλλακτικές μορφές αναλόγως της επιθυμητής ανάλυσης σε στήλες

 • Απλή (εισαγωγές-εξαγωγές)

EBS-ReportingCollectionEL-image55.png

 • Συνοπτική (αγορές-λοιπές εισαγωγές και πωλήσεις-λοιπές εξαγωγές)

EBS-ReportingCollectionEL-image56.png

 • Αναλυτική (αγορές-παραγωγή-λοιπές εισαγωγές και πωλήσεις-αναλώσεις-αυτοπαραδόσεις-λοιπές εξαγωγές)

EBS-ReportingCollectionEL-image57.png

 • Μόνο με Εισαγωγές (αγορές-λοιπές εισαγωγές)

EBS-ReportingCollectionEL-image58.png

 1. Ισοζύγιο Αποθήκης (αποτελέσματα κατ’είδος)

Τι είναι Το Ισοζύγιο Αποθήκης με απεικόνιση αποτελεσμάτων (ισοδύναμο με το λογαριασμό 94 και 96 της Αναλυτικής Λογιστικής/μερίδα είδους), δηλαδή κόστος μενόντων, κόστος χορηγήσεων και μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος κοστολογικών περιόδων.

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Επίσημες καταστάσεις

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει ανά τύπο αποθέματος (εμπορεύματα, α’ ύλες κλπ.) τα είδη με τις ποσότητες και αξίες έναρξης (απογραφής ή εκ μεταφοράς από την προηγούμενη κοστολογική περίοδο), τις ποσότητες, αξίες και κόστη εντός της κοστολογικής περιόδου και υπόλοιπο κατά ποσότητα και αξία στη λήξη, καθώς και αξία και % μικτού κέρδους.

ΔΕΙΓΜΑ

Παρέχεται σε 3 εναλλακτικές μορφές αναλόγως της επιθυμητής ανάλυσης σε στήλες

 • Απλή (εισαγωγές-εξαγωγές)

EBS-ReportingCollectionEL-image59.png

 • Συνοπτική (αγορές-λοιπές εισαγωγές και πωλήσεις-λοιπές εξαγωγές)

EBS-ReportingCollectionEL-image60.png

 • Αναλυτική (αγορές-παραγωγή-λοιπές εισαγωγές και πωλήσεις-αναλώσεις-αυτοπαραδόσεις-λοιπές εξαγωγές)

EBS-ReportingCollectionEL-image61.png

 1. Κατάσταση Αποθηκών Τρίτων / Σε Τρίτους

Τι είναι Τύπος Ισοζυγίου όπου για ΑΝΑ λογικό Αποθηκευτικό Χώρο δίνει ποσότητες (ή και αξίες) και υπόλοιπα ΚΑΤΑ Συναλλασσόμενο (πελάτη ή προμηθευτή), ούτως ώστε να μην χρειάζεται να παρακολουθεί κανείς ξεχωριστές αποθηκευτικές μονάδες στο σύστημα, σε περίπτωση εμπορευμάτων ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ή ΠΑΡΑ ΤΡΙΤΟΙΣ.

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος μηνών.

Από πού καλείται Διαχείριση/Αποθέματα/Ελεγχος υπολοίπων

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση, Διοίκηση Αποθηκών

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει ανά Αποθηκευτικό Χώρο και συναλλασσόμενο τα είδη αναλυτικά με το υπόλοιπό τους εκ μεταφοράς, τις εισαγωγές και εξαγωγές περιόδου και το τελικό υπόλοιπο στον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο, ενώ σε 2ο επίπεδο αναλύονται οι σχετικές εγγραφές. Οι συνδεδεμένες εκτυπώσεις επιτρέπουν διαφορετικές μορφές πάνω στο αποτέλεσμα αυτό:

 • Μόνο ποσότητες
 • Ποσότητες και αξίες
 • Μόνο υπόλοιπο (Κατάσταση Απογραφής)

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image62.png

 1. Καρτέλα (Βιβλίο Αποθήκης)

Τι είναι Η καρτέλα με τις αναλυτικές εγγραφές ανά είδος.

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος κοστολογικών περιόδων.

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Επίσημες καταστάσεις

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει για κάθε είδος ΑΝΑ Αποθηκευτικό Χώρο βασικά στοιχεία «ταυτοποίησης», το εξ απογραφής και το εκ μεταφοράς υπόλοιπο και τις αναλυτικές εγγραφές με προοδευτική διαμόρφωση του ποσοτικού υπολοίπου, στο τέλος δε, απεικονίζεται και η συγκεντρωτική για όλες τις Αποθήκες αξιακή εικόνα του είδους (αξία υπολοίπου, κόστος πωληθέντων, αποτέλεσμα). Η ανάλυση των στηλών όπου αναγράφονται οι ποσότητες και οι αξίες περιόδου είναι επιλέξιμη, κατ’αντιστοιχία με τις διαθέσιμες μορφές Μηνιαίας Κατάστασης και Ισοζυγίων, δηλαδή «Απλή», «Συνοπτική», και «Αναλυτική».

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image63.png

 1. Ισοζύγιο Παγίων

Τι είναι Ισοζύγιο με τα αναλυτικά πάγια στοιχεία κατά (κύριο) λογαριασμό Λογιστικής.

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος μηνών και στο τέλος Χρήσης για έλεγχο και συμφωνία με τη Λογιστική.

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Επίσημες καταστάσεις

Ανήκει στο module Oικονομική Διαχείριση/Διαχείριση Παγίων Standard

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει για κάθε πάγιο τα εκ μεταφοράς ποσά κτήσεων και αποσβέσεων, καθώς και το αναπόσβεστο υπόλοιπο, στα ποσά περιόδου υπάρχει διαχωρισμός σε αγορές, πιστωτικά, αποσβέσεις, κόστος πωληθέντων και απομένουσα αποσβεστέα αξία και τέλος η ποσότητα και το αναπόσβεστο υπόλοιπο στο τέλος του διαστήματος. Οι στήλες είναι έτσι επιλεγμένες ώστε να μπορεί να ελέγξει κανείς τόσο τους κύριους λ/σμούς παγίων, όσο και εκείνους των αποσβεσθέντων και των αποσβέσεων σε αντιπαράθεση με τη Λογιστική.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image64.png

 1. Αναλυτικό Μητρώο Παγίων

Τι είναι Το Μητρώο Παγίων με τα αναλυτικά πάγια στοιχεία κατά (κύριο) λογαριασμό Λογιστικής και κατά «αγορά/απόκτηση».

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος της Χρήσης αλλά και ενδιάμεσα για έλεγχο και συμφωνία με τη Λογιστική.

Από πού καλείται Διαχείριση/Πάγια

Ανήκει στο module Oικονομική Διαχείριση/Διαχείριση Παγίων Standard

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για κάθε πάγιο τα ορισμένα σταθερά στοιχεία (συντελεστής απόσβεσης, συντελεστής ΦΠΑ, έναρξη αποσβέσεων, ημ/νία, παραστατικό και προμηθευτής αγοράς, πηγή χρηματοδότησης, θέση και κατάσταση (ενεργό, πωληθέν, αδρανές κλπ.) και στη συνέχεια όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, αυτά παρατίθενται ΑΝΑ ΑΓΟΡΑ (στο ίδιο πάγιο τηρούνται αναλυτικά οι αποκτήσεις με όλα τους τα στοιχεία) τα εκ μεταφοράς ποσά αγορών και αποσβέσεων, για την επιλεγμένη περίοδο υπάρχει διαχωρισμός σε αγορές, πιστωτικά, αποσβέσεις, κόστος πωληθέντων και απομένουσα αποσβεστέα αξία, ενώ στα σύνολα εμφανίζονται τα προοδευτικά αποσβεσθέντα και το υπόλοιπο στη λήξη. Οι στήλες είναι έτσι επιλεγμένες ώστε να μπορεί να ελέγξει κανείς τόσο τους κύριους λ/σμούς παγίων, όσο και εκείνους των αποσβεσθέντων και των αποσβέσεων σε αντιπαράθεση με τη Λογιστική.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image65.png

 1. Ισοζύγιο Πελατών & Χρεωστών

Τι είναι Το κλασσικό Ισοζύγιο Πελατών (λογιστική μορφή) με την κίνηση, τα προοδευτικά και τα υπόλοιπα πελατών ή/και χρεωστών

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος μηνών ή σε κάθε φάση ελέγχου των υπολοίπων.

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Επίσημες καταστάσεις

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει τα προοδευτικά σύνολα και τα υπόλοιπα εκ μεταφοράς, την κίνηση της περιόδου, τα προοδευτικά αθροίσματα και το υπόλοιπο σε 2 στήλες στο τέλος της περιόδου. Μπορεί να παρθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (π.χ. για 1 ημέρα) ή με συγκεκριμένους πελάτες για έλεγχο....

ΔΕΙΓΜΑ

Παρέχεται σε 3 εναλλακτικές μορφές με μικρές διαφορές στις στήλες:

EBS-ReportingCollectionEL-image66.png

EBS-ReportingCollectionEL-image67.png

EBS-ReportingCollectionEL-image68.png

 1. Ισοζύγιο Πελατών & Χρεωστών με εμπορικό υπόλοιπο

Τι είναι Το Ισοζύγιο Πελατών με στοιχεία ανοικτών αξιογράφων και διαμόρφωση του Εμπορικού (πραγματικού) υπολοίπου τους

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους όταν ελέγχονται τα υπόλοιπα πελατών.

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι λ/σμοί/Ισοζύγιο/Ισοζύγιο με ανάλυση εμπορικού υπολοίπου

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει το λογιστικό υπόλοιπο εκ μεταφοράς, την κίνηση της περιόδου και το υπόλοιπο στο τέλος, συμμετρικά στοιχεία για τα αξιόγραφα, καθώς και για το άθροισμα των δύο, που αποτελεί το πραγματικό υπόλοιπο κάθε συν/νου. Μπορεί να παρθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (π.χ. για 1 ημέρα) ή με συγκεκριμένους πελάτες για έλεγχο....

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image69.png

 1. Ισοζύγιο πελατών με ανάλυση εγγυοδοσιών

Τι είναι Το Ισοζύγιο Πελατών με ταυτόχρονη παράθεση των στοιχείων από είδη εγγυοδοσίας και υπολογισμό του (πραγματικού, απαιτητού) υπολοίπου του καθενός. Οι αξίες εγγυοδοσίας κλείνουν με πιστωτικά, οπότε, παρά το ότι τα επίσημα υπόλοιπα τις περιέχουν, αυτή η κατάσταση δίνει πραγματική εικόνα του «πληρωτέου» υπολοίπου.

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους όταν ελέγχονται τα υπόλοιπα πελατών.

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι λ/σμοί/Ισοζύγιο/Ισοζύγιο με ανάλυση εγγυοδοσιών

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει το λογιστικό υπόλοιπο εκ μεταφοράς, την κίνηση της περιόδου και το υπόλοιπο στο τέλος, συμμετρικά στοιχεία για ποσότητες και αξίες ειδών εγγυοδοσίας, καθώς και για τη διαφορά των δύο αξιών, που αποτελεί το απαιτητό λογιστικό υπόλοιπο κάθε συν/νου, αφού τα είδη εγγυοδοσίας συνήθως επιστρέφονται. Μπορεί να παρθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (π.χ. για 1 ημέρα) ή με συγκεκριμένους πελάτες για έλεγχο....

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image70.png

 1. Καρτέλες πελατών & χρεωστών (αναλυτικά καθολικά)

Τι είναι Είναι οι κλασσικές καρτέλες αναλυτικών εγγραφών. Πέραν της απλής μορφής, διατίθενται ανάλογες με τα Ισοζύγια μορφές (με ανάλυση εμπορικού υπολοίπου και με ανάλυση εγγυοδοσιών).

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους για έλεγχο υπολοίπων πελατών ή σε διαδικασίες επικοινωνίας μαζί τους.

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι λ/σμοί/Καρτέλες/Απλή μορφή

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει βασικά στοιχεία του κάθε πελάτη, το λογιστικό υπόλοιπο εξ απογραφής και εκ μεταφοράς μέχρι την αρχή του ζητούμενου διαστήματος, τις αναλυτικές κινήσεις και το προοδευτικό ανά κίνηση υπόλοιπο.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image71.png

Με επί πλέον στήλες για διαχωρισμό του Φ.Π.Α.

EBS-ReportingCollectionEL-image72.png

Με προοδευτικά...

EBS-ReportingCollectionEL-image73.png

Και με ανάλυση ειδών σε εμπορικές πράξεις και επιταγών σε χρηματικές συναλλαγές....

EBS-ReportingCollectionEL-image74.png

 1. Ισοζύγιο Προμηθευτών & Πιστωτών

Τι είναι Το κλασσικό Ισοζύγιο Προμηθευτών (λογιστική μορφή) με την κίνηση, τα προοδευτικά και τα υπόλοιπα προμηθευτών ή/και πιστωτών

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος μηνών ή σε κάθε φάση ελέγχου των υπολοίπων.

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Επίσημες καταστάσεις

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει τα προοδευτικά σύνολα και τα υπόλοιπα εκ μεταφοράς, την κίνηση της περιόδου, τα προοδευτικά αθροίσματα και το υπόλοιπο σε 2 στήλες στο τέλος της περιόδου. Μπορεί να παρθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (π.χ. για 1 ημέρα) ή με συγκεκριμένους προμηθευτές για έλεγχο....

ΔΕΙΓΜΑ

Παρέχεται σε 3 εναλλακτικές μορφές με μικρές διαφορές στις στήλες:

EBS-ReportingCollectionEL-image75.png

EBS-ReportingCollectionEL-image76.png

EBS-ReportingCollectionEL-image77.png

 1. Καρτέλες Προμηθευτών & Πιστωτών (Αναλυτικά Καθολικά)

Τι είναι Είναι οι κλασσικές καρτέλες αναλυτικών εγγραφών. Πέραν της απλής μορφής, διατίθενται ανάλογες με τα Ισοζύγια μορφές (με ανάλυση εμπορικού υπολοίπου και με ανάλυση εγγυοδοσιών).

Πότε λαμβάνεται Κατά περιόδους για έλεγχο υποχρεώσεων σε προμηθευτές ή σε διαδικασίες επικοινωνίας μαζί τους.

Από πού καλείται Διαχείριση/Πληρωτέοι λ/σμοί/Καρτέλες/Απλή μορφή

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει βασικά στοιχεία του κάθε προμηθευτή, το λογιστικό υπόλοιπο εξ απογραφής και εκ μεταφοράς μέχρι την αρχή του ζητούμενου διαστήματος, τις αναλυτικές κινήσεις και το προοδευτικό ανά κίνηση υπόλοιπο. Υπάρχουν όπως και στις καρτέλες πελατών εναλλακτικές μορφές με διαχωρισμό του ΦΠΑ ή με στήλες προοδευτικών συνόλων ανά γραμμή, καθώς και με ανάλυση αξιογράφων ή αγοραζομένων ειδών

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image78.png

Και ένα παράδειγμα με ανάλυση εμπορικού υπολοίπου

EBS-ReportingCollectionEL-image79.png

 1. Ισοζύγιο αξιογράφων

Τι είναι Βοηθητική εκτύπωση με τα ανοικτά υπόλοιπα επιταγών και γραμματίων εισπρακτέων ή πληρωτέων για συμφωνία με τη Λογιστική

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος μηνών.

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Επίσημες καταστάσεις

Ανήκει στο module Xρηματοοικονομική Διαχείριση Standard

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, εμφανίζει επιταγές και συναλλαγματικές με ανάλυση στα Χαρτοφυλάκια (υποκαταστημάτων) και στις Τράπεζες, τα εκ μεταφοράς, την κίνηση της περιόδου και το υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου, για δε τα μεταβιβασμένα ανάλυση κατά συναλλασσόμενο για πληροφοριακούς λόγους. Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης σε 2ο επίπεδο των συγκεκριμένων αξιογράφων, καθώς και των αναλυτικών τους εγγραφών.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image80.png

Οψη

EBS-ReportingCollectionEL-image81.png EBS-ReportingCollectionEL-image82.png

Εκτύπωση Εκτύπωση με ανάλυση αξιογράφων

 1. Ημερήσιο Φύλλο Συναλλαγών

Τι είναι Εκτύπωση με όλες τις ημερήσιες συναλλαγές υποκαταστήματος με ταμειακό υπόλοιπο στην αρχή και στο τέλος της μέρας.

Πότε λαμβάνεται Ημερήσια για όσους έχουν υποχρέωση

Από πού καλείται Διαχείριση/Χρηματοοικονομικά

Ανήκει στο module Xρηματοοικονομική Διαχείριση Standard

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί, λαμβάνοντας στοιχεία από το υποσύστημα Χρηματικών Διαθεσίμων αντί της Λογιστικής, εμφανίζει τις εισπράξεις και πληρωμές σε ξεχωριστές στήλες από τις συμψηφιστικές εγγραφές και διαχωρίζει στο κάτω μέρος τις συναλλαγές μετρητοίς (με απεικόνιση του υπολοίπου ταμείου έναρξης και τέλους της ημέρας) από τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και αξιόγραφα.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image83.png

 1. Περιοδική Εκκαθάριση Φ.Π.Α.

Τι είναι Η γνωστή Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. με τη μορφή του εντύπου

Πότε λαμβάνεται Κάθε μήνα

Από πού καλείται Περιοδικές Εργασίες/Διαδικασίες λήξης περιόδων/Εργασίες Φ.Π.Α.

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Γενική Λογιστική

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για την επιλεγμένη περίοδο, με πηγή το Λογιστικό Σχέδιο εμφανίζει όλα τα ποσά της Δήλωσης με την αρίθμηση των «κελιών» και τη μορφή του προτυπωμένου εντύπου.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image84.png

Σε κάθε «κελί» που περιέχει πρωτογενή και όχι υπολογιζόμενα ποσά, παρέχεται δυνατότητα drill down που προκαλεί την προβολή των ποσών και των λογαριασμών που ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση του εμφανιζόμενου ποσού.

EBS-ReportingCollectionEL-image86.png

 1. Ανοικτές προσφορές

Τι είναι Λίστα των ανοικτών προσφορών κατά πελάτη, είδος και πωλητή

Πότε λαμβάνεται Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πωλήσεων

Από πού καλείται Εγγραφές/Πωλήσεις/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Στελέχη Πωλήσεων, Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Στοιχεία ειδών των προσφορών, ποσότητες και αξίες με ομαδοποίηση κατά πωλητή και υποκατάστημα

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image87.png

 1. Ανεκτέλεστες παραγγελίες

Τι είναι Λίστα των ανεκτέλεστων παραγγελιών πελατών, όσων δεν έχουν αποσταλεί εξ ολοκλήρου ή ακυρωθεί

Πότε λαμβάνεται Κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών πωλήσεων

Από πού καλείται Εγγραφές/Πωλήσεις/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Στελέχη Πωλήσεων, Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Βασικά στοιχεία των παραγγελιών και σε 2ο επίπεδο τα είδη που δεν έχουν αποσταλεί.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image88.png

 1. Ανεκτέλεστες παραγγελίες (αναλυτικά)

Τι είναι Λίστα των ειδών που έχουν παραγγελθεί και δεν έχουν εξυπηρετηθεί κατά συμφωνημένη ημ/νία παράδοσης

Πότε λαμβάνεται Κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών πωλήσεων

Από πού καλείται Εγγραφές/Πωλήσεις/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Στελέχη Πωλήσεων, Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Τα στοιχεία των ειδών που πρέπει να αποσταλούν στους πελάτες κατά ημ/νία παράδοσης. Υπάρχει η πληροφορία του αν δόθηκε ή όχι προκαταβολή (στην παραγγελία), καθώς και η προτεραιότητα εκτέλεσης που ορίζεται κατά πελάτη και παραγγελία.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image89.png

 1. Πορεία παραγγελιών πελατών

Τι είναι Δείχνει την εξέλιξη των παραγγελιών πελατών στις περιπτώσεις όπου αν δεν υπάρχει στοκ παραγγέλνουμε άμεσα στους προμηθευτές για λογαριασμό των ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ πελατών.

Πότε λαμβάνεται Κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών πωλήσεων

Από πού καλείται Εγγραφές/Πωλήσεις/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Στελέχη Πωλήσεων, Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Τα στοιχεία των παραγγελιών (είδη, ποσότητες, ημ/νίες) κατά πελάτη όπου φαίνονται όσα είδη ΗΔΗ έχουν αποσταλεί ή τιμολογηθεί στους πελάτες, όσα ΗΔΗ έχουμε παραγγείλει για λογαριασμό τους στους προμηθευτές, καθώς και όσα ΗΔΗ έχουν παραληφθεί από τους προμηθευτές. Από αυτή την κατάσταση, μπορούμε να δούμε στην ουσία τις δεσμευμένες για συγκεκριμένους πελάτες ποσότητες του στοκ, είτε αυτό υπήρχε τη στιγμή της λήψης της παραγγελίας είτε το παραλάβαμε από τους Προμηθευτές, οπότε και είναι έτοιμο προς αποστολή στους πελάτες. Από αυτή την κατάσταση μπορεί κανείς άμεσα να δημιουργήσει Δ.Αποστολής προς τους πελάτες.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image90.png

 1. Κατάσταση δρομολογίων

Τι είναι Λίστα των παραδόσεων που πρέπει να γίνουν κατά Δρομολόγιο, με τις πλήρεις πληροφορίες ειδών, πελατών, διευθύνσεων

Πότε λαμβάνεται Κατά τη διαδικασία δρομολόγησης/αποστολής των παραγγελιών πελατών

Από πού καλείται Εγγραφές/Πωλήσεις/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Στελέχη Πωλήσεων, Εμπορική Δ/νση

Τι περιέχει Τα στοιχεία των ειδών κατά πελάτη που πρέπει να παραδοθούν. Πρόκειται για «γραμμές» παραγγελιών». Από αυτή την απεικόνιση, μπορεί να γίνει ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image91.png

Για όσους εμπορεύονται είδη που παρακολουθούνται σε βάρος και όγκος, υπάρχει διάταξη (εναλλακτική μορφή της εκτύπωσης) που δίνει αυτές τις πληροφορίες με σύνολα βάρους και όγκου ανά δρομολόγιο.

EBS-ReportingCollectionEL-image92.png

 1. Δ.Αποστολής προς τιμολόγηση

Τι είναι Λίστα των μη τιμολογημένων Ποσοτικών Δελτίων

Πότε λαμβάνεται Σε καθημερινή βάση, ώστε να προχωρήσει η τιμολόγησή τους

Από πού καλείται Εγγραφές/Πωλήσεις-Εσοδα/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου – συνεννόηση με Υπεύθυνους Πωλήσεων

Τι περιέχει Στοιχεία των Δελτίων Αποστολής ή Δελτίων Ποσοτικής Παραλαβής που δεν έχουν τιμολογηθεί, με την προβλεπόμενη αξία τους

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image93.png

 1. Καθυστερήσεις παραλαβών

Τι είναι Λίστα των ειδών που έχουν παραγγελθεί στους Προμηθευτές και δεν έχουν παραληφθεί ακόμη.

Πότε λαμβάνεται Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης Προμηθειών

Από πού καλείται Εγγραφές/Αγορές/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Δ/νση Προμηθειών, Στελέχη Λογιστηρίου

Τι περιέχει Τα στοιχεία των ειδών που έχουμε παραγγείλει στους προμηθευτές, κατά προμηθευτή και αναμενόμενη ημ/νία παραλαβής.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image94.png

 1. Σύγκριση προσφορών προμηθευτών

Τι είναι Κύβος σύγκρισης προσφορών αγοράς από διαφορετικούς προμηθευτές ίδιων ειδών

Πότε λαμβάνεται Οποτεδήποτε στη διάρκεια της διαδικασίας προμηθειών προκύπτει ζήτημα επιλογής προμηθευτή

Από πού καλείται Εγγραφές/Αγορές-Εισαγωγές

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων/Διαχείριση Προμηθειών Advanced

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου ή Προμηθειών

Τι περιέχει Τιμές, Εκπτώσεις και Ημέρες Παράδοσης ανά προμηθευτή και είδος

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image95.png

 1. Τρέχουσα διαθεσιμότητα στοκ

Τι είναι Εποπτική εικόνα των υπολοίπων των ειδών ανά Αποθηκευτικό Χώρο

Πότε λαμβάνεται Σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ελεγχθούν οι ελλείψεις ή κατά τη διαδικασία παραγγελιοληψίας (για πληροφόρηση των πελατών)

Από πού καλείται Διαχείριση/Αποθέματα/Ελεγχος υπολοίπων

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Στελέχη πωλήσεων, Υπεύθυνος προμηθειών, Διοίκηση Αποθηκών

Τι περιέχει Περιέχει ανάλυση των ποσοτήτων των ειδών κατά αποθηκευτικό χώρο (υπόλοιπο, δεσμευμένα και διαθέσιμα δηλαδή το πραγματικό υπόλοιπο αφαιρουμένων των δεσμεύσεων, αναμενόμενες ποσότητες ή καθ’οδόν, παραγγελθείσες ποσότητες από πελάτες ή άλλα υποκαταστήματα και συμπληρωματικά στοιχεία για το υπόλοιπο σε εναλλακτική μονάδα, τιμές τελευταίας αγοράς και τελευταίας πώλησης). Με ειδική χρωματική ένδειξη εμφανίζονται οι γραμμές που αφορούν Αποθήκες άλλων εταιρειών στην ίδια Β.Δ. (χρήσιμο όταν τα είδη είναι κοινά με άλλες εταιρείες).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image96.png

 1. Κατάσταση αναπαραγγελίας

Τι είναι Κατάσταση επισκόπησης των ελλείψεων αποθεμάτων με σκοπό την αναπαραγγελία

Πότε λαμβάνεται Εξαρτάται από τη διαδικασία αναπλήρωσης αποθεμάτων ή γενικότερα προμηθειών, την εποχικότητα των ειδών, το είδος των προμηθευτών και τις εμπορικές συμφωνίες

Από πού καλείται Διαχείριση/Αποθέματα/Ελεγχος υπολοίπων

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Στελέχη Τμημάτων Προμηθειών & Δοίκησης Αποθηκών

Τι περιέχει Στοιχεία τρέχουσας διαθεσιμότητας στοκ, αναμενόμενων και παραγγελιών προς εκτέλεση, στοιχεία πωλήσεων και % των (αναμενόμενων) πωλήσεων που καλύπτει το τρέχον στοκ, στοιχεία επιπέδου ασφαλείας και στήλη ποσότητας προς παραγγελία (όπου μπορούμε να επέμβουμε), με βάση την οποία μπορεί κανείς να δημιουργήσει έτοιμες αιτήσεις προμηθειών ή απευθείας παραγγελίες στους προμηθευτές. Ακόμη εμφανίζεται η τιμή του προμηθευτή και οι συνήθεις μέρες παράδοσης (lead time). Παρέχεται 2ο επίπεδο ανάλυσης με τις ακριβείς «εκκρεμότητες» του κάθε είδους.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image97.png

 1. Τρέχοντα υπόλοιπα πελατών

Τι είναι Μια απλή εκτύπωση με τα υπόλοιπα πελατών κατά πωλητή αυτή τη στιγμή.

Πότε λαμβάνεται Σε περιοδική βάση

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι λογαριασμοί/Ελεγχος υπολοίπων

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Λογιστηρίου, Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Στοιχεία των πελατών με το τρέχον υπόλοιπό τους με δυνατότητα επιλογής ορίου υπολοίπου. Εχει ομαδοποίηση και σύνολα κατά πωλητή (account manager).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image98.png

Σε 2ο επίπεδο εμφανίζονται μερικές από τις πάγιες πληροφορίες για τον πελάτη (πεδία καρτέλας):

EBS-ReportingCollectionEL-image99.png

 1. Υπόλοιπα προσώπων (consolidated)

Τι είναι Ενοποιημένα υπόλοιπα προσώπου στο οποίο αντιστοιχούν πάνω από ένας «λογαριασμοί» (λογιστικές καρτέλες).

Πότε λαμβάνεται Κατά την προετοιμασία επικοινωνίας με συν/νο για συμφωνία υπολοίπων.

Από πού καλείται Διαχείριση/Πρόσωπα, Φόρμα προσώπου=>Οικονομικά στοιχεία/Λογιστική εικόνα

Ανήκει στο module M.I.S./Cross Company Analytics

Πού απευθύνεται Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Λογιστηρίου, Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Γενικά συμψηφισμένα λογιστικά και εμπορικά υπόλοιπα για όσες λογιστικές καρτέλες αντιστοιχούν στο πρόσωπο (π.χ. πελάτης και προμηθευτής), με εκ μεταφοράς, κίνηση περιόδου και τελικό υπόλοιπο με την «προς διακανονισμό» διαφορά. Η ανάλυση των στηλών είναι ακριβώς εκείνη των Ισοζυγίων.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image100.png

 1. Καρτέλες ομίλου εταιρειών (consolidated)

Τι είναι Ενοποιημένα υπόλοιπα προσώπου που είναι όμιλος εταιρειών είτε ανήκει σε όμιλο εταιρειών οι οποίες συναλλάσσονται μαζί μας σε διάφορες εταιρείες (δικές μας) ή/και με διάφορους «ρόλους» (λογιστικές καρτέλες)

Πότε λαμβάνεται Κατά την προετοιμασία επικοινωνίας με συν/νο για συμφωνία υπολοίπων.

Από πού καλείται Διαχείριση/Πρόσωπα, Φόρμα προσώπου=>Συνδεδεμένες καρτέλες

Ανήκει στο module M.I.S./Cross Company Analytics

Πού απευθύνεται Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Λογιστηρίου, Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Γενικά συμψηφισμένα λογιστικά και εμπορικά υπόλοιπα για όσες λογιστικές καρτέλες αντιστοιχούν στο πρόσωπο (π.χ. πελάτης και προμηθευτής), με εκ μεταφοράς, κίνηση περιόδου και τελικό υπόλοιπο με την «προς διακανονισμό» διαφορά.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image101.png

Ομιλος

EBS-ReportingCollectionEL-image102.png

Μέλος ομίλου

 1. Ενηλικίωση υπολοίπων

Τι είναι Η πιο συνηθισμένη απεικόνιση για την ιστορικότητα των υπολοίπων όπου με στήλες τους μήνες έχει κανείς για άμεση εικόνα για το πόσο «παλιά» είναι τα υπόλοιπα των πελατών.

Πότε λαμβάνεται Μια φορά το μήνα ή οποτεδήποτε εξελίσσεται διαδικασία συλλογής των απαιτήσεων

Από πού καλείται Εικόνα Επιχείρησης/Χρηματοοικονομικά

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Standard

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση, Γενική Δ/νση, Υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου

Τι περιέχει Δίνει ανά πελάτη και μήνα τα οφειλόμενα ποσά, με δυνατότητα προβολής των επί μέρους εγγραφών ή ομαδοποίησης κατά πωλητή, κατηγοριοποιητικά στοιχεία πελατών, πόλη ή οποιαδήποτε χρονική διάσταση (μέρα, εβδομάδα, 3μηνο κ.ο.κ.).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image103.png

 1. Ανεξόφλητες απαιτήσεις

Τι είναι Η κυριότερη εκτύπωση για τον έλεγχο των ανεξόφλητων τιμολογίων πελατών κατά ημ/νία απαίτησης πληρωμής. Διαφέρει ουσιαστικά από την «καρτέλα» που δίνει λογιστικό υπόλοιπο, ενώ βάσει συμφωνίας με τους συν/νους, η ημ/νία πληρωμής δίνει διαφορετικό «πραγματικό» ΑΠΑΙΤΗΤΟ υπόλοιπο ανά ημέρα

Πότε λαμβάνεται Μια φορά το μήνα ή οποτεδήποτε εξελίσσεται διαδικασία συλλογής των απαιτήσεων

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι λογαριασμοί/Ελεγχος υπολοίπων

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου, Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Στοιχεία των πελατών και των ανεξόφλητων τιμολογίων τους με το μη εξοφλημένο (μη αντιστοιχισμένο ποσό τους) ομαδοποιημένα κατά μήνα λήξης (η «λήξη» είναι η ημ/νία πληρωμής βάσει του εκάστοτε διακανονισμού).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image104.png

 1. Καρτέλες πελατών με ανάλυση ανεξόφλητων

Τι είναι Είναι εκτύπωση υπολοίπων πελατών με ανάλυση των λογιστικών εγγραφών και ταυτόχρονη παράθεση της ιστορίας υπολοίπου (ανεξόφλητα τιμολόγια, αξιόγραφα)

Πότε λαμβάνεται Συνήθως στο τέλος ημερολογιακών μηνών ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης πιστώσεων & συλλογής απαιτήσεων είτε κατά την επικοινωνία με πελάτες για την ακριβή διερεύνηση των συναλλαγών

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι λογαριασμοί/Καρτέλες

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Advanced

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου

Τι περιέχει Σε 1ο επίπεδο απεικονίζονται σε μορφή Ισοζυγίου τα υπόλοιπα πελατών. Σε 2ο επίπεδο απεικονίζεται η λογιστική καρτέλα για το επιλεγμένο διάστημα και η ενηλικίωση των απαιτήσεών μας από αυτούς με βάση τη συμφωνία (ημ/νία «λήξης» των απαιτήσεων»), καθώς και τα οι μη εξοφλημένες (μελλοντικής λήξης) επιταγές τους.

ΔΕΙΓΜΑ

cid:image001.jpg@01C88077.CE271330

 1. Υπενθυμιστικές επιστολές & ετικέτες

Τι είναι Επιστολές που δημιουργούνται με τη διαδικασία του mail-merge με σκοπό την αποστολή στους πελάτες και τη συμφωνία μαζί τους για τα χρωστούμενα τιμολόγια (ποσά και ημ/νίες).

Πότε λαμβάνεται Συνήθως στο τέλος ημερολογιακών μηνών ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης πιστώσεων & συλλογής απαιτήσεων

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι λογαριασμοί/Ελεγχος υπολοίπων/Ενηλικίωση υπολοίπων

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Standard

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου ή Πιστωτικού Ελέγχου

Τι περιέχει Πρόκειται για διαδικασία ενσωματωμένη στην ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ μέσω της οποίας ελέγχουμε τους πελάτες που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πληρωμών. Για τους επιλεγμένους πελάτες και τα καθυστερημένα ποσά, δημιουργούνται επιστολές σε μορφή WORD με βάση ένα ΠΡΟΤΥΠΟ κείμενο, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ανεξόφλητες απαιτήσεις με τα στοιχεία τους. Με ξεχωριστή «ενέργεια», τυπώνονται ισάριθμες ετικέτες.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image106.png

 1. Ελεγχος υπέρβασης πλαφόν

Τι είναι Με βάση έναν ημερήσιο υπολογισμό για τις υπερβάσεις πιστωτικών ορίων, η εκτύπωση αυτή δίνει αναλυτική πληροφορία για τους πελάτες που δεν ικανοποιούν πλέον τα κριτήρια παροχής επί πλέον πίστωσης

Πότε λαμβάνεται Κατά τη διαδικασία του πιστωτικού ελέγχου

Από πού καλείται Διαχείριση/Εισπρακτέοι λογαριασμοί/Ελεγχος υπολοίπων/Ελεγχος εγγραφών υπέρβασης

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων/Πιστωτική Πολιτική

Πού απευθύνεται Οικονομική Δ/νση, Υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου

Τι περιέχει Στοιχεία των πελατών με τα πιστωτικά όρια και τις τρέχουσες υπερβάσεις ορίων αν υπάρχουν για το λογιστικό υπόλοιπο, το εμπορικό υπόλοιπο (για όλα τα αξιόγραφα που μας έχουν δώσει ή μόνο για τα δικής τους έκδοσης), και το όριο ημερών καθυστέρησης πληρωμών. Σε 2ο επίπεδο δίνεται η πληροφορία του ΠΟΙΑ παραστατικά προκάλεσαν την κάθε «υπέρβαση».

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image107.png

 1. Ανεξόφλητες υποχρεώσεις

Τι είναι Η κυριότερη εκτύπωση για τον έλεγχο των ανεξόφλητων υποχρεώσεών μας προς τους προμηθευτές κατά ημ/νία απαίτησης πληρωμής. Διαφέρει ουσιαστικά από την «καρτέλα» που δίνει λογιστικό υπόλοιπο, ενώ βάσει συμφωνίας με τους συν/νους, η ημ/νία πληρωμής δίνει διαφορετικό «πραγματικό» ΑΠΑΙΤΗΤΟ υπόλοιπο ανά ημέρα

Πότε λαμβάνεται Μια φορά το μήνα ή οποτεδήποτε συγκεντρώνονται και προχωρούν οι πληρωμές των οφειλών

Από πού καλείται Διαχείριση/Πληρωτέοι λογαριασμοί/Ελεγχος υπολοίπων

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου, Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Στοιχεία των ανεξόφλητων τιμολογίων προμηθευτών με το μη εξοφλημένο (μη αντιστοιχισμένο ποσό τους) ομαδοποιημένα κατά μήνα λήξης (η «λήξη» είναι η συμφωνημένη ημ/νία πληρωμής βάσει του εκάστοτε διακανονισμού).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image108.png

 1. Ελεγχος Αγορών & Πωλήσεων κατά Φ.Π.Α.

Τι είναι Αναλυτική κατάσταση του Ισοζυγίου Αποθήκης με Λογιστική μορφή, με ανάλυση Αγορών και Πωλήσεων κατά ομάδα αποθεμάτων και συντελεστή Φ.Π.Α.

Πότε λαμβάνεται Συνήθως στο τέλος ημερολογιακών μηνών ως μέρος της διαδικασίας Λογιστικής Συμφωνίας Φ.Π.Α.

Από πού καλείται Διαχείριση/Αποθέματα/Αιτιολόγηση Ισοζυγίου

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου

Τι περιέχει Στοιχεία πωλήσεων και αγορών κατά συντελεστή ΦΠΑ και τύπο είδους (καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ εκ μεταφοράς και περιόδου). Παρέχεται και 2ο επίπεδο με τις αναλυτικές πρωτογενείς εγγραφές. Η ομαδοποίηση αντιγράφει τη δομή του λογιστικού σχεδίου ώστε να βοηθήσει στη λογιστική συμφωνία.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image109.png

 1. Ελεγχος Ημερολογίων

Τι είναι Αναλυτική κατάσταση των λογιστικών εγγραφών, ταξινομημένες κατά ημ/νία και ώρα αρχικής καταχώρισης για έλεγχο των αποτελεσμάτων λογιστικοποίησης των παραστατικών.

Πότε λαμβάνεται Οποτεδήποτε λογιστικοποιούνται τα «πρωτογενή» παραστατικά. Αν έχουμε on-line, καθημερινά, αλλιώς μηναία. Βοηθά στον έλεγχο ορθής λογιστικοποίησης.

Από πού καλείται Εγγραφές/Λογιστικές εγγραφές/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Γενική Λογιστική

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου

Τι περιέχει Αναλυτικά στοιχεία των λογιστικών εγγραφών κατά Ημερολόγιο και υποκατάστημα με ταξινόμηση κατά ημέρα και ώρα.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image111.png

 1. Αιτιολόγηση προέλευσης εγγραφών

Τι είναι Κατάσταση μικτής απεικόνισης των στοιχείων λογιστικών εγγραφών και των στοιχείων πρωτογενών παραστατικών που τις παρήγαγαν. Χρησιμεύει για διερεύνηση σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ερωτημάτων στις λογιστικές καταστάσεις (πώς προέκυψαν κάποια ποσά).

Πότε λαμβάνεται Οποτεδήποτε λογιστικοποιούνται τα «πρωτογενή» παραστατικά και παρουσιάζεται πρόβλημα (π.χ. λανθασμένος λ/σμός ή μη αναμενόμενο ποσό σε κάποια μέρα/μήνα).

Από πού καλείται Εγγραφές/Λογιστικές εγγραφές

Ανήκει στο module Οικονομική Διαχείριση/Γενική Λογιστική

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου

Τι περιέχει Αναλυτικά στοιχεία των λογιστικών εγγραφών κατά υποκατάστημα με ανάλυση σε 2ο επίπεδο των περιεχομένων των άρθρων και των περιεχομένων του σχετικού παραστατικού προέλευσης.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image112.png

 1. Παραστατικά τιμολόγησης

Τι είναι Λίστα όλων των τιμολογίων που εκδόθηκαν σε δοσμένο χρονικό διάστημα (τιμολόγια, πιστωτικά, ακυρωτικά, παροχής υπηρεσιών)

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος ημέρας ή εβδομάδας, για τον έλεγχο τιμολογήσεων πελατών και γρήγορη προβολή τζίρου οποιουδήποτε διαστήματος, μέρας κλπ.

Από πού καλείται Εγγραφές/Πωλήσεις-Εσοδα

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πού απευθύνεται Σε στελέχη Λογιστηρίου ή τμήματος Τιμολόγησης αν υπάρχει

Τι περιέχει Περιέχει στοιχεία έκδοσης, στοιχεία πελάτη, καθαρή αξία και έχει ομαδοποίηση και σύνολα ανά υποκατάστημα. Σε 2ο επίπεδο εμφανίζει τις γραμμές ειδών

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image113.png

 1. Ελεγχος αρνητικών ταμειακών υπολοίπων

Τι είναι Βασισμένη σε έναν υπολογισμό «ημερών αρνητικού υπολοίπου» η εκτύπωση βοηθά στον εντοπισμό παραλείψεων στις καταχωρίσεις (ταμειακές συναλλαγές που δεν εισήχθησαν ή έγιναν σε λανθασμένο π.χ. Τραπεζικό λ/σμό)

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος μηνών συνήθως αν εντοπιστεί αρνητικό υπόλοιπο σε ταμειακό λ/σμό πριν την έκδοση των λογιστικών καταστάσεων.

Από πού καλείται Διαχείριση/Χρηματοοικονομικά/Αρνητικά υπόλοιπα Ταμείου

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Advanced

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου

Τι περιέχει Τις ημ/νίες και το αρνητικό ποσό υπολοίπου σε οποιοδήποτε λογαριασμό Χρηματικών Διαθεσίμων.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image114.png

 1. Ταμειακή κατάσταση ελέγχου

Τι είναι Αναλυτική κατάσταση των εισπράξεων και των πληρωμών

Πότε λαμβάνεται Καθημερινά για τον έλεγχο και «κλείσιμο» ταμείου.

Από πού καλείται Διαχείριση/Χρηματοοικονομικά

Ανήκει στο module Χρηματοοικονομική Διαχείριση Advanced

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου, Υπεύθυνοι καταστημάτων

Τι περιέχει Τα αναλυτικά στοιχεία των χρηματικών συναλλαγών με ομαδοποίηση και σύνολα κατά Υποκατάστημα, Χειριστή και «Τρόπο πληρωμής» (μετρητά και εμβάσματα, πιστωτικές κάρτες και αξιόγραφα).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image115.png

 1. Ελεγχος αρνητικών υπολοίπων αποθήκης

Τι είναι Βασισμένη σε έναν υπολογισμό «ημερών αρνητικού υπολοίπου» ανά είδος, η εκτύπωση βοηθά στον εντοπισμό λαθών στις καταχωρίσεις π.χ. παράλειψη εισαγωγής Δελτίου Παραλαβής ή πώληση σε λανθασμένο κωδικό είδους κλπ. Συμβαίνει όταν η εταιρική λειτουργία δεν επιτρέπει την αποφυγή καταχώρισης εγγραφής σε περίπτωση δημιουργίας αρνητικού στοκ, για διάφορους λόγους.

Πότε λαμβάνεται Στο τέλος μηνών συνήθως αν εντοπιστεί αρνητικό υπόλοιπο σε κάποιο είδος (από το Ισοζύγιο) για να αναζητηθεί η ημέρα/ες που πρέπει να ερευνηθεί το λάθος.

Από πού καλείται Διαχείριση/Αποθέματα/Ελεγχος υπολοίπων

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου, Διοίκηση αποθηκών

Τι περιέχει Τις ημ/νίες και το αρνητικό ποσό υπολοίπου ανά είδος και αποθηκευτικό χώρο. Η ίδια κατάσταση παρέχεται και ανά διάσταση αποθήκης (χρώμα, μέγεθος, παρτίδα).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image116.png

 1. Παραστατικά κόστους εισαγωγών

Τι είναι Εκτύπωση των αποτελεσμάτων της Κοστολόγησης Φακέλων Εισαγωγών

Πότε λαμβάνεται Μετά το κλείσιμο Φακέλων Εισαγωγών για έλεγχο των αποτελεσμάτων και στο τέλος μηνών για έλεγχο της Intrastat και της Περιοδικής Εκκαθάρισης Φ.Π.Α.

Από πού καλείται Εγγραφές/Αγορές-Εισαγωγές

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων/Κοστολόγηση Εισαγωγών

Πού απευθύνεται Στελέχη Λογιστηρίου

Τι περιέχει Περιέχει ανάλυση των στοιχείων κόστους (αρχικό κόστος, επιμερισμένες δαπάνες, στατιστική αξία, στατιστικό ΦΠΑ, ανάλυση των εισαγόμενων ειδών με το μέρος του κόστους που απονεμήθηκε στο καθένα, καθώς και τις σχετικές λογιστικές εγγραφές του Φακέλου)

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image117.png

 1. Ελεγχος μεταβολών κόστους αποθήκης

Τι είναι Εκτύπωση υπολογισμού της ποσοστιαίας μεταβολής τιμής κόστους από μήνα σε μήνα για εντοπισμό πιθανών λαθών ήελλείψεων στις καταχωρίσεις αν η μεταβολή του κόστους είναι μεγάλη – μη αναμενόμενη.

Πότε λαμβάνεται Μετά την εκτέλεση της διαδικασίας Αποτίμησης Αποθεμάτων.

Από πού καλείται Διαχείριση/Αποθέματα/Ελεγχος στοιχείων κόστους/Σύγκριση τιμών αποτίμησης

Ανήκει στο module Διαχείριση Αποθεμάτων

Πού απευθύνεται Διοίκηση αποθηκών, Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Για μια επιλεγμένη περίοδο, εμφανίζει για κάθε είδος την προηγούμενη και την τρέχουσα υπολογισμένη τιμή αποτίμησης και τη μεταξύ τους μεταβολή (καθώς και την απόλυτη τιμή της μεταβολής ανεξαρτήτως αν ήταν θετική ή αρνητική). Η ομαδοποίηση είναι κατά προμηθευτή, ώστε να βοηθήσει στην έρευνα συγκεκριμένων τιμολογίων που πιθανώς δεν έχουν εισαχθεί σωστά ή έχουν λανθασμένες αξίες.

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image118.png

 1. Σύγκριση προβλέψεων με εκδοθέντα πιστωτικά τζίρου

Τι είναι Εκτύπωση ελέγχου τήρησης εμπορικών συμφωνιών με τους Προμηθευτές, εφόσον τηρείται η διαδικασία αποτύπωσης των συμφωνιών αναδρομικών εκπτώσεων και της παραγωγής εγγραφών αναμενόμενων εκπτώσεων (claims)

Πότε λαμβάνεται Με κάθε παραλαβή πιστωτικού έκπτωσης Προμηθευτή

Από πού καλείται Διαχείριση/Πληρωτέοι λογαριασμοί/Πληροφορίες

Ανήκει στο module Διαχείριση Συναλλασσομένων/Διαχείριση Προμηθειών Αdvanced

Πού απευθύνεται Δ/νση Προμηθειών, Οικονομική Δ/νση

Τι περιέχει Εφόσον με κάθε παραλαβή πιστωτικού, αντιλογιστούν οι εγγραφές αναμενόμενων εκπτώσεων (προβλέψεων) που έχουν γίνει, η εκτύπωση αυτή δείχνει τις πιθανές ΔΙΑΦΟΡΕΣ πρόβλεψης και πραγματικών πιστωτικών. Σε 1ο επίπεδο φαίνεται ανά προμηθευτή η διαφορά από την πρόβλεψη και τα αναμενόμενα πιστωτικά, σε 2ο επίπεδο οι ίδιες πληροφορίες ανά αγοραζόμενο είδος και σε 2ο επίπεδο οι εγγραφές αγορών, τα είδη με τις αγορές, πιστωτικά και εγγραφές προβλέψεων πιστωτικών που τροφοδότησαν τις πληροφορίες αυτές.

Σημειώνουμε πως οι εγγραφές πρόβλεψης δείχνουν σε επίπεδο Ισοζυγίων Αποθήκης ορθολογικότερη εικόνα του κόστους (σωστότερη, μειωμένη τιμή αποτίμησης).

ΔΕΙΓΜΑ

EBS-ReportingCollectionEL-image119.png

Πινακασ Περιεχομενων

Α. Πληροφόρηση Διοίκησης & εργαλεία λήψης αποφάσεων

Α1. Ισολογισμός 4

Α2. Συνοπτική Εικόνα Διοίκησης 5

Α3. Πορεία προϋπολογισμού 6

Α4. Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης 7

Α5. Δείκτες αποδοτικότητας 8

Α6. Δείκτες πωλήσεων και διανομής 9

Α7. Ανάλυση κερδοφορίας 10

Α8. Ανάλυση αγορών και δαπανών 11

Α9. Πρόβλεψη Χρηματοροής 12

Α10. Εισπράξεις και πληρωμές 13

Α11. Ταμειακά Διαθέσιμα 14

Α13. Μέσος χρόνος εισπρακτέων αξιογράφων 15

Α14. Ελεγχος πολιτικής πληρωμών 16

Α15. Δείκτες αποπληρωμής πελατών 17

Α16. Μέσος χρόνος παραμονής ειδών στο στοκ 18

Α17. Κόστος ανενεργού στοκ 19

Β. Στατιστική ανάλυση Πωλήσεων

Β1. Γεωγραφική κατανομή πωλήσεων 20

Β2. Κορυφαία είδη σε τζίρο 20

Β3. Κορυφαία είδη σε κέρδη 22

Β4. Χειρότερα είδη 23

Β5. Κορυφαίοι πελάτες 24

Β6. Μη κινημένοι πελάτες 25

Β7. Ανάλυση τζίρου 26

Β8. Πωλήσεις κατά υποκατάστημα 27

Β9. Πωλήσεις ανά ώρα 28

Β10. Συγκρίσεις κατ’έτος και μήνα 29

Β11. Ελεγχος ορίων Μικτού Κέρδους 30

Β12. Αιτιολόγηση εκπτώσεων 31

Γ. Επίσημες εκτυπώσεις, Συμφωνιεσ & Θεωρημενα

Γ1. Ισοζύγιο Γενικών & Αναλυτικών Καθολικών 32

Γ2. Λογιστικά Ημερολόγια 33

Γ3. Αναλυτικά Καθολικά 34

Γ4. Ισοζύγιο αντιστοίχισης Αναλυτικών Καθολικών 35

Γ5. Γενικό Καθολικό ανά ημέρα 36

Γ6. Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Αποθήκης 37

Γ7. Ισοζύγιο Αποθήκης (αποτελέσματα κατ’είδος) 38

Γ8. Κατάσταση Αποθηκών Τρίτων / Σε Τρίτους 39

Γ9. Καρτέλα (Βιβλίο Αποθήκης) 40

Γ10. Ισοζύγιο Παγίων 41

Γ11. Αναλυτικό Μητρώο Παγίων 42

Γ12. Ισοζύγιο Πελατών & Χρεωστών 43

Γ13. Ισοζύγιο Πελατών & Χρεωστών με εμπορικό υπόλοιπο 44

Γ14. Ισοζύγιο πελατών με ανάλυση εγγυοδοσιών 45

Γ15. Καρτέλες πελατών & χρεωστών (αναλυτικά καθολικά) 46

Γ16. Ισοζύγιο Προμηθευτών & Πιστωτών 47

Γ17. Καρτέλες Προμηθευτών & Πιστωτών (Αναλυτικά Καθολικά) 48

Γ18. Ισοζύγιο αξιογράφων 49

Γ19. Ημερήσιο Φύλλο Συναλλαγών 50

Γ20. Περιοδική Εκκαθάριση Φ.Π.Α. 51

Δ. Eκτυπώσεις Προετοιμασίας Διαδικασιών

Δ1. Ανοικτές προσφορές 52

Δ2. Ανεκτέλεστες παραγγελίες 53

Δ3. Ανεκτέλεστες παραγγελίες (αναλυτικά) 54

Δ4. Πορεία παραγγελιών πελατών 55

Δ5. Κατάσταση δρομολογίων 56

Δ6. Δ.Αποστολής προς τιμολόγηση 57

Δ7. Καθυστερήσεις παραλαβών 58

Δ8. Σύγκριση προσφορών προμηθευτών 59

Δ9. Τρέχουσα διαθεσιμότητα στοκ 60

Δ10. Κατάσταση αναπαραγγελίας 61

Δ11. Τρέχοντα υπόλοιπα πελατών 62

Δ12. Υπόλοιπα προσώπων (consolidated) 63

Δ13. Καρτέλες ομίλου εταιρειών (consolidated) 64

Δ14. Ενηλικίωση υπολοίπων 65

Δ15. Ανεξόφλητες απαιτήσεις 66

Δ16. Καρτέλες πελατών με ανάλυση ανεξόφλητων 67

Δ17. Υπενθυμιστικές επιστολές & ετικέτες 68

Δ18. Ελεγχος υπέρβασης πλαφόν 69

Δ19. Ανεξόφλητες υποχρεώσεις 70

Δ20. Ελεγχος Αγορών & Πωλήσεων κατά Φ.Π.Α. 71

Ε. Eκτυπώσεις Ελέγχου Καθημερινής Λειτουργίας

Ε1. Ελεγχος Ημερολογίων 72

Ε2. Αιτιολόγηση προέλευσης εγγραφών 73

Ε3. Παραστατικά τιμολόγησης 74

Ε4. Ελεγχος αρνητικών ταμειακών υπολοίπων 75

Ε5. Ταμειακή κατάσταση ελέγχου 76

Ε6. Ελεγχος αρνητικών υπολοίπων αποθήκης 77

Ε7. Παραστατικά κόστους εισαγωγών 78

Ε8. Ελεγχος μεταβολών κόστους αποθήκης 79

Ε9. Σύγκριση προβλέψεων με εκδοθέντα πιστωτικά τζίρου 80

Aλφαβητικοσ Πινακασ Περιεχομενων

ΑΑιτιολόγηση εκπτώσεων, 31Αιτιολόγηση προέλευσης εγγραφών, 73Ανάλυση αγορών και δαπανών, 11Ανάλυση κερδοφορίας, 10Ανάλυση τζίρου, 26Αναλυτικά Καθολικά, 34Αναλυτικό Μητρώο Παγίων, 42Ανεκτέλεστες παραγγελίες, 53Ανεκτέλεστες παραγγελίες (αναλυτικά), 54Ανεξόφλητες απαιτήσεις, 66Ανεξόφλητες υποχρεώσεις, 70Ανοικτές προσφορές, 52ΓΓενικό Καθολικό ανά ημέρα, 36ΔΔ.Αποστολής προς τιμολόγηση, 57Δείκτες αποδοτικότητας, 8Δείκτες αποπληρωμής πελατών, 17Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης, 7Δείκτες πωλήσεων και διανομής, 9ΕΕισπράξεις και πληρωμές, 13Ελεγχος Αγορών & Πωλήσεων κατά Φ.Π.Α., 71Ελεγχος αρνητικών ταμειακών υπολοίπων, 75Ελεγχος αρνητικών υπολοίπων αποθήκης, 77Ελεγχος Ημερολογίων, 72Ελεγχος μεταβολών κόστους αποθήκης, 79Ελεγχος ορίων Μικτού Κέρδους, 30Ελεγχος πολιτικής πληρωμών, 16Ελεγχος υπέρβασης πλαφόν, 69Ενηλικίωση υπολοίπων, 65ΗΗμερήσιο Φύλλο Συναλλαγών, 50ΙΙσοζύγιο αντιστοίχισης Αναλυτικών Καθολικών, 35Ισοζύγιο αξιογράφων, 49Ισοζύγιο Αποθήκης (αποτελέσματα κατ’είδος), 38Ισοζύγιο Γενικών & Αναλυτικών Καθολικών, 32Ισοζύγιο Παγίων, 41Ισοζύγιο Πελατών & Χρεωστών, 43Ισοζύγιο Πελατών & Χρεωστών με εμπορικό υπόλοιπο, 44Ισοζύγιο πελατών με ανάλυση εγγυοδοσιών, 45Ισοζύγιο Προμηθευτών & Πιστωτών, 47Ισολογισμός, 4ΚΚαθυστερήσεις παραλαβών, 58Καρτέλα (Βιβλίο Αποθήκης), 40Καρτέλες ομίλου εταιρειών (consolidated), 64Καρτέλες πελατών & χρεωστών (αναλυτικά καθολικά), 46Καρτέλες πελατών με ανάλυση ανεξόφλητων, 67Καρτέλες Προμηθευτών & Πιστωτών (Αναλυτικά Καθολικά), 48Κατάσταση αναπαραγγελίας, 61Κατάσταση Αποθηκών Τρίτων / Σε Τρίτους, 39Κατάσταση δρομολογίων, 56Κορυφαία είδη σε κέρδη, 22Κορυφαία είδη σε τζίρο, 20, 21Κορυφαίοι πελάτες, 24Κόστος ανενεργού στοκ, 19ΛΛογιστικά Ημερολόγια, 33ΜΜέσος χρόνος εισπρακτέων αξιογράφων, 15Μέσος χρόνος παραμονής ειδών στο στοκ, 18Μη κινημένοι πελάτες, 25Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Αποθήκης, 37ΠΠαραστατικά κόστους εισαγωγών, 78Παραστατικά τιμολόγησης, 74Περιοδική Εκκαθάριση Φ.Π.Α., 51Πορεία παραγγελιών πελατών, 55Πορεία προϋπολογισμού, 6Πρόβλεψη Χρηματοροής, 12Πωλήσεις ανά ώρα, 28Πωλήσεις κατά υποκατάστημα, 27ΣΣυγκρίσεις κατ’έτος και μήνα, 29Σύγκριση προβλέψεων με εκδοθέντα πιστωτικά τζίρου, 80Σύγκριση προσφορών προμηθευτών, 59Συνοπτική Εικόνα Διοίκησης, 5ΤΤαμειακά Διαθέσιμα, 14Ταμειακή κατάσταση ελέγχου, 76Τρέχοντα υπόλοιπα πελατών, 62Τρέχουσα διαθεσιμότητα στοκ, 60ΥΥπενθυμιστικές επιστολές & ετικέτες, 68Υπόλοιπα προσώπων (consolidated), 63ΧΧειρότερα είδη, 23


PDF Version